Program „Edukativno-banjski dani za studente sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu“


07.07.2023. - 12:44 

Program „Edukativno-banjski dani za studente sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu“ obuhvata desetodnevni boravak studenata sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu i njihovih personalnih asistenata, u banjskom okruženju.

Planirane aktivnosti su podeljene u dve grupe:

Prva grupa je terapijsko-rekreativnog tipa, kroz koju će studenti sa invaliditetom imati priliku da uz set terapija poboljšaju svoje fizičko stanje.
Drugu grupu predstavljaju aktivnosti koje će se realizovati kroz set edukacija, radionica i diskusija. Planiran je i sadržajan kulturno-umetnički program.
Planirani period boravka studenata u banjskom okruženju je od 01. avgusta do 11. avgusta 2023. godine. Izabrani kandidati biće blagovremeno obavešteni o izboru banje za boravak studenata i detaljima putovanja i smeštaja.

Aranžman i troškovi realizacije aktivnosti

Za učesnike Programa „Edukativno-banjski dani za studente sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu“ obezbeđeni su bez naknade: prevoz turističkim autobusom i boravak u banjskom okruženju, kao i troškovi boravišne takse i osiguranja.

Troškove aranžmana snosi Univerzitet u Novom Sadu.

Realizaciju Programa „Edukativno-banjski dani za studente sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu“, finansijski je podržala Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Uslovi učešća

Pravo učešća imaju studenti sa invaliditetom koji studiraju na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, Akademiji umetnosti i UCIMSI-ju, bez obzira na godinu, stepen i vrstu studija.

Broj slobodnih mesta za učešće u Programu „Edukativno-banjski dani za studente sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu“ je ograničen i biće utvrđen nakon prikupljanja prijava o čemu će biti obavešteni prijavljeni studenti na mejl adresu koja je navedena u Prijavnom obrascu.

Studenti i njihovi personalni asistenti, ukoliko ih budu imali, izabrani na osnovu ovog poziva ne plaćaju cenu aranžmana Programa.

Za studente korisnike usluge personalne asistencije preporučuje se da personalni asistent bude osoba iz vršnjačkog okruženja.

U slučaju da odabrani student odustane od učešća u Programu, mogućnost učešća može biti ponuđena prvom sledećem studentu rangiranom posle poslednjeg rangiranog studenta odabranog za učešće u Programu.

Selekcija kandidata

U slučaju da broj prijavljenih kandidata, uključujući i broj personalnih asistenata kada ih pojedini kandidati imaju, prevazilazi raspoloživa sredstva za realizaciju Programa, kandidati će biti rangirani primenom sledećih kriterijuma:

ukupna prosečna ocena u dosadašnjem toku studija,
ukupan broj stečenih ESPB bodova u dosadašnjem toku studija.
stepen i tip invalidnosti, pri čemu se prednost daje studentima sa telesnim oštećenjem.
Kriterijumi će biti primenjeni redosledom kako su navedeni u ovom pozivu.

Rokovi i način prijave

Rok za prijavu je petak, 14. jul 2023. godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu je popunjeni prijavni obrazac. Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE.

Nadležna služba Univerziteta u Novom Sadu će izvršiti proveru tačnosti podataka unetih u prijavni obrazac.

Prijava se podnosi dostavljanjem popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca u štampanoj formi na adresu: Univerzitet u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića br.1, Novi Sad i elektronskim putem na imejl adresu: podrska.ssi@uns.ac.rs.

Nepotpune ili neblagovremene prijave, kao i prijave sa netačnim podacima, neće biti uzete u razmatranje.

Studenti koji su se prijavili za učešće u Programu biće obavešteni o rezultatima do 15. jula 2023. godine na mejl adresu koja je navedena u Prijavnom obrascu.

Kontakt podaci za detaljnije informacije: Univerzitet u Novom Sadu, podrska.ssi@uns.ac.rs, (021) 485 2048.Vest je preuzeta sa internet stranice Univerziteta.