Predmet: Doktorska disertacija- Istraživanje i publikovanje rezultata 1 (17 - DZ032)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 14.07.2017..

Primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih, stručno-aplikativnih i istraživačkih znanja na rešavanju konkretnih problema u okviru izabrane teme istraživanja. Izučavanjem različitih literaturnih izvora student se upoznaje sa najnovijim saznanjima i dostignućima iz oblasti teme istraživanja, sa naučnim metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih ili novih problema i sa naučnim prilazima u njihovom rešavanju. Student na taj način stvara osnove i stiče neophodna iskustva u rešavanju kompleksnih naučno-istraživačkih problema iz tematike istraživanja u okviru studijskog programa.
Osposobljavanje studenata za postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz tematike istraživanja u okviru studijskog programa. Student se takođe osposobljava i za samostalno rešavanje teoretskih i praktičnih problema, razumevanje i upotrebu savremenih znanja, sposobnost praćenja savremenih dostignuća, nezavisno i kreativno delovanje, povezivanje znanja iz različitih oblasti i primenu, rešavanje problema upotrebom naučnih metoda, izvođenje numeričkih simulacija, eksperimentalnih istraživanja, prestavljanje i diskusiju rezulatata istraživanja, komunikaciju na profesionalnom nivou u pisanju i saopštavanju naučno-istraživačkih rezulata široj naučno stručnoj javnosti.
Pretraživanje i analiza naučno-istraživačkih rezultata. Planiranje i izvođenje numeričkih simulacija i eksperimentalnih istraživanja. Akvizicija, obrada, predstavljanje i disukusija rezultata istraživanja. Pisanje, publikovanje i saopštavanje naučno-istraživačkih rezulata iz tematike istraživanja u okviru studijskog programa.
Student u dogovoru sa savetnikom vrši izbor teme istraživanja. Za izabranu temu savetnik dostavlja studentu plan istraživanja. Student je u obavezi da istraživanje izradi u okviru zadate teme koristeći preporučenu literaturu. Tokom izrade savetnik može dati dodatna uputstva studentu, upućivati ga na određenu literaturu i dodatno usmeravati. U cilju uspešnije realizacije istraživanja student obavlja konsultacije sa savetnikom i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom teme istraživanja. U okviru zadate teme student vrši analizu predhodnih istraživanja, uoačava probleme i nedostatke predhodnih istraživanja, definiše ciljeve istraživanja, sprovodi numeričke simulacije ili eksperimentalna istraživanja. Rezultate istraživanja student predstavlja u formi predmetnog projekta i publikovanjem saopštenja na skupu nacionalnog značaja štampanog u celini.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviČasopisi sa SCI/SCIe/SSCI liste iz problematike studijskog programasve SviSrpski jezik
SviZbornici radova naučnih skupova iz problematike studijskog programasve SviSrpski jezik
SviDoktorske disertacije iz problematike studijskog programasve SviSrpski jezik
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programasve SviSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!