Упис
Документа за упис:

- Оверене фотокопије диплома или оригинал уверења о дипломирању свих претходно завршених студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати фотокопије диплома),
- Оверене фотокопије додатака дипломи или оригинал уверења о положеним испитима свих претходно завршених студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати фотокопије додатака дипломи),
- За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или фотокопија личне карте (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије - извод из матичне књиге рођених (оригинал) и/или фотокопија прве стране пасоша,
- Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (оригинал уплатница),
- Доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма (оригинал уплатница),
- Оверени наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на кандидате који нису завршили ФТН),
- Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис и индекс, а добија се на Факултету на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа),
- Две фотографије формата 4.5 x 3.5 cm,
- Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница),
- Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница),
- Доказ о уплати трошкова организовања наставе за слушање разлике - диференцијални предмети  (односи се на студенте којима је приликом вредновања претходно завршених студија одређена разлика полагања предмета).

Тренутно нема података