О студијском програму


07.06.2021. - 12:22 
Студијски програм Електротехника је програм основних струковних студија (ОСС) и представља први ниво струковних студија на Факултету техничких наука, успостављен на Департману за енергетику, електронику и телекомуникације. Овај студијски програм могу да похађају средњошколци након завршене четири године средње школе.
ОСС Електротехнике у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да стекну основна знања из електротехнике, усмерена на стручна решења, што ће им омогућити да конкретизују и специјализују своје вештине и знања, а која се базирају на разумевању основних физичких принципа из електротехнике, односно ужих области електроенергетике, електронике и телекомуникација, овладају основним стручним знањима за реализацију савремених техничких система, стекну способност решавања конкретних стручних проблема и да током реализације овог студијског програма буду уведени у поступке развијања нових производа и система.
Студијски програм Електротехнике ОСС садржи два истакнута модула (смера):
- Електроенергетика обновљиви извори електричне енергије
- Електроника и телекомуникације.
Исход учења на модулу Електроенергетика обновљиви извори електричне енергије је стицање теоретског и практичног знања у пројектовању, дигиталном управљању, испитивању и одржавању електричних инсталација, савремених електромоторних погона и електроенергетских објеката, како класичних тако и оних који користе обновљиве изворе енергије (сунце, вода, ветар, биомаса).
Исход учења на модулу Електроника и телекомуникације је стицање теоретског и практичног знања у пројектовању, испитивању и одржавању електронских и телекомуникационих система и уређаја.
ОСС Електротехника трају 3 године (6 семестара). Прва година је заједничка за оба студијска модула. Студије су практично оријентисане, тако да су у значајној мери заступљене аудиторне вежбе и лабораторијски рад, а обавезна је и стручна пракса. Постоји и низ изборних предмета, кроз које кандидати могу да добију знања прилагођена њиховим потребама. Сваки предмет носи одређени број ЕСПБ, а целокупне студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе сакупи најмање 180 ЕСПБ.
Стручни назив који се стиче завршетком ОСС Електротехнике је Струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Додатак дипломе садржи информације о посебним компетенцијама које је студент стекао у току студирања на изабраном модулу.
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства се може запослити у било ком малом или средњем предузећу, великој компанији, која се бави пословима из области електротехнике и рачунарства, а може постати и предузетник, оснујући сопствено предузеће.

Корисни линкови:
ОСС Електротехника – заједничка прва година
МОДУЛ: Електроенергетика, обновљиви извори електричне енергије
МОДУЛ: Електроника и телекомуникације
Наставни план ОСС Електротехника