Предмет: Теорија вероватноће и статистика (17 - IM1012)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Вероватноће и математичке статистике. Циљ предмета је да код студента развије посебан начин размишљања при проучавању масовних појава у области инжерских наука. Карактер предмета је апликативни, стога се даје значај знањима која могу појаснити квантитативни приступ проблемима из области студирања. Уз то студенти се оспособљавају за коришћење статистичког програма. Циљ је оспособити студенте да знају одабрати одговарајуће статистичке методе, израдити статистичку анализу и суштински је образложити. То знање је темељ за боље разумевање стручне литературе и за успешан напредак у студијама.
Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе користећи се сазнањима стеченим у овом предмету. Овладавањем теоријским сазнањима из подручја вероватноће и математичке статистике која се изучавају у овом предмету те вештина израчунавања и тумачења израчунатих статистичких показатеља.
Увод у теорију вероватноће (скуп елементарних догађаја, вероватноћа на дискретном и непрекидном скупу, условна вероватноћа, формула тоталне вероватноће, Бајесова формула). Случајне променљиве дискретног типа (закон и функција расподеле, примери расподела: биномна, Поасонова, геометријска расподела, дводимензионална случајна променљива). Случајне променљиве непрекидног типа (функција густине, функција расподеле, примери расподела: униформна, Гаусова нормална, експоненцијална, логаритамска). Трансформације и бројне карактеристике случајних променљивих (математичко очекивање, дисперзија, стандардна девијација). Увод у математичку статистику (аритметичка средина узорка, узорачка дисперзија, хистограм, полигон, емпиријска функција расподеле, модус, медијана). Теорија оцена (тачкасте оцене: метод момената и метод максималне веродостојности; интервалне оцене). Статистички тестови (параметарске хипотезе и тестови значајности, непараметарски хипотезе и тестови значајности: Hi2-тест, Alfa-тест Колмогорова). Узорачка корелација и регресија.
Предавања. Аудиторне и рачунске вежбе. Консултације индивидуалне. Домаћи задаци. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради илустрације и лакшег разумевања градива. На вежбама, које су синхронизоване са предавањим, раде се карактерситични задаци у ширем обиму и продубљује се градиво изложено на предавањима. Поред предавања и вежби редовно се одржавају индивидуалне консултације, или консултације у малим групама. Домаћи задаци се дају после сваког обрађеног поглавља. Део градива, који чини већу логичку целину, може да се полаже у току наставног процеса у облику 2 модула: први модул чини градиво из вероватноће, други модул чини градиво из математичке статистике.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојаковић, М.Математичка статистика2003Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из статистике2005ЦМС, Нови СадСрпски језик
Ash R. B.Basic probability theory1970John Wiley & Sons, New YorkЕнглески
Faber M. H.Statistics and Probability Theory2012Springer, DordrechtЕнглески
Гилезан С. и др.Збирка решених задатака из вероватноће и статистике2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Михаиловић др Биљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Вуковић Манојло
Асистент

Аудиторне вежбе