Енергетика и процесна техника


28.05.2014. - 13:35 

Обезбеђивање енергије, поред очувања животне средине, представља, не само један од централних текућих проблема данашњег света, већ и суштински фактор развоја и опстанка цивилизације.

На студијском програму енергетике и процесне технике изучавају се: теоријски принципи, технолошке основе и инжењерска знања, како за пројектовање и репројектовање процеса, тако и за конструисање опреме енергетских и процесних постројења и система. При томе се, као услов вишег реда, поставља захтев за енергетску ефикасност процеса и економичност опреме.

Студије Департмана за енергетику и процесну технику Факултета техничких наука у Новом Саду организују се као:

Основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ, укључујући и дипломски рад. Завршетком ових студија стиче се звање дипломирани инжењер машинства.

На основним студијама Енергетике и процесне технике постоје следећи смерови:

   Термоенергетика
   Процесна техника
   Хидропнеуматска техника
   Гасна и нафтна техника
   Управљање енергијским токовима

Мастер академске студије, представљају наставак основних академских студија, трају једну годину (два семестра) и вреде додатних 60 ЕСПБ. Након завршетка другог степена студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање мастер инжењер машинства.

На мастер студијама Енергетике и процесне технике постоје следећи смерови:

   Термоенергетика
   Процесна техника
   Хидропнеуматска техника
   Гасна и нафтна техника
   Управљање енергијским токовима

Докторске академске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Докторске студије се изводе на студијском програму МАШИНСТВО у којем је заступљена област енергетике и процесне технике.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Будућност захтева промене у снабдевању енергијом, производњи хране, развоју процесне индустрије, аутоматизацији. Студенти Енергетике и процесне технике образују се да буду део ових промена. Обучавају се за пројектовање и вођење процеса у енергетским, процесним и термоенергетским постројењима, за развој и конструкцију машина, пројекцију и конструкцију компонената које осигуравају рационално коришћење енергије и коришћење обновљивих извора енергије.

Студенти из области енергетике и процесне технике оспособљавају се за разичите врсте послова, као на пример:
•    послови инжењеринга и реинжењеринга,
•    пројектовање апарата и опреме,
•    производња, изградња и монтажа апарата, опреме и објеката,
•    послови експлоатације опреме и вођење погона.

Студије су осмишљене да обезбеде широку лепезу занимања. Инжењери из области енергетике и процесне технике имају место у различитим индустријским гранама и делатностима, као на пример:
•    пројектантске, консултантске и инжењеринг организације
•    производња енергије и термоелектране,
•    урбани енергетски системи и даљинско грејање,
•    индустријски енергетски системи,
•    системи за транспорт, дистрибуцију и коришћење гаса и нафте,
•    системи за коришћење обновљивих извора енергије,
•    базна хемија, хемијска, процесна и прехрамбена индустрија
•    индустрија за производњу опреме.