Предмет: Дипломски рад (12 - ASO44)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областСценска ерхитектура, техника и дизајн
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Креативна примена стечених знања и усвојених истраживачких метода на решавању задатка у оквиру изабране области. Студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама решавања сличних задатака и праксом у њиховом решавању. Стицање знања о начину, структури и форми писања истраживачког рада на теоријским и креативним основама, као и текстуалног образложења конкретног пројекта. Поред тога, циљ израде и одбране завршног рада је развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме у погодној форми и јавно презентују, као и да одговарају на примедбе и питања у вези задате теме.
Оспособљавање студената да самостално креативно примењују претходно стечена знања из различитих области које су претходно изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој систематској анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабране области и проучавају различите методе и примере који се односе на сродне проблеме. Самостално изучавајући домен задатка, студенти стичу знања о комплексности и сложености проблема из области сопствене струке. Израдом дипломског рада студенти стичу искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области сценске архитектуре, технике и дизајна. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба да презентује резултате самосталног или колективног рада.
Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом завршног рада. Студент у договору са ментором сачињава завршни рад у писменој форми у складу са предвиђеним стандардима Факултета техничких наука. Студент припрема и брани завршни рад јавно у договору са ментором и у складу са предвиђеним стандардима. Студент проучава стручну литературу, стручне и дипломске радове студената који се баве сличном тематиком, примере из праксе и остале доступне изворе, како би на основу ових искустава спровео и формулисао свој креативни поступак и исход предвиђен задатком за израду завршног рада.
Ментор дипломског рада саставља задатак дипломског рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да дипломски рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком дипломског рада. Током израде завршног рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одрећену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног дипломског рада. У оквиру теоријског дела завршног рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме завршног рада. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, ако је то предвиђено задатком завршног рада. Студент сачињава завршни рад и након добијања сагласности од стране комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комисији. Одбрана завршног рада је јавна, а студент је обавезан да након презентације усмено одговори на постављена питања и примедбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана завршног раданеда50.00
Израда завршног рада са теоријским основаманеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!