Предмет: Статистичке методе (06 - Z203)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математика 1дане
Математика 2дане
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Вероватноће и математичке статистике. Циљ предмета је да код студента развије посебан начин размишљања при проучавању масовних појава у области инжењерства заштите животне средине. Карактер предмета је апликативни, стога се даје значај знањима која могу појаснити квантитативни приступ проблемима из области студирања. Уз то студенти се оспособљавају за коришћење статистичког програма. Циљ је оспособити студенте да знају одабрати одговарајуће сртатистичке методе , израдити статистичку анализу и суштински је образлижити. То знање је темељ за боље разумевање стручне литературе и за успешан напредак у студијама.
Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе користећи се сазнаљима стеченим у овом предмету. Овладавањем теоријским сазнањима из подручја вероватноће и математичке статистике која се изучавају у овом предмету те вештина израчунавања и тумачења израчунатих статистичких показатеља.
Теоријска настава: Вероватноћа: Аксиоме вероватноће. Условне вероватноће. Бајесова формула. Случајна променљива дискретног и непрекидног типа. Случајни вектор дискретног типа и заједничка расподела. Условне расподеле. Трансформација случајних променљивих. Математичко очекивање. Варијанса и стандардна девијација. Моменти. Коваријанса, коефицијент корелације.Условна очекивања.Закони великих бројева. Централне граничне теореме.Корелација и линеарна регресија.Узорачка расподела,средња вредност и дисперзија. Статистика: основни појмови. Популација, узорак. Статистика. Дескриптивна статистичка анализа (основни појмови, уређивање података, , таблично и графичко приказивање података,, анализа података методама дескриптивне статистике, програмска подршка за статистичку анализу). Оцене непознатих параметара (Тачкасте оцене: Метода момената и метода максималне веродостојности. Интервалне оцене).Параметарске и непараметарске хипотезе и тестови . Практична настава (вежбе):На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе, рачунарске вежбе . Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. На рачунарским вежбама раде се помоћу статистичког програма обрада добијених података.Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа 2 модула (први модул: Вероватноћа; други модул: Статистика . Да би студент могао полагат завршни испит, треба да уради рачунарске вежбе .
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
М. СтојаковићМатематичка статистика2000ФТН (Едиција техничке науке – уџбеници), Нови СадСрпски језик
В.Јевремовић, Ј.МалишићСтатистичке методе у меторологији и инжењерству2002Савезни хидрометоролошки завод, БеоградСрпски језик
И.Ковачевић, М. НовковићМатематичке методе 4, - скрипта1999неауторизована скрипта, Нови СадСрпски језик
М. Новковић, Б.Родић, И.КовачевићЗбирка решених задатака из вероватноће и статистике2004ФТН ( Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
С.Гилезан,Љ.Недовић,Т.Грбић,...Збирка решених задатака из статистике2005ФТН,Центар за математику и статистику, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада15.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада3.00
Завршни испит - I деонене50.00
Завршни испит - II деонене50.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на предавањимадада2.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Гилезан др Силвиа
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Грбић др Татјана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Недовић др Маја
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Чолић Оравец Јелена
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Матић Данка
Истраживач приправник

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Дураковић др Наташа
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Савић Ненад

Лабораторијске вежбе