О студијском програму


30.05.2014. - 08:55 
Студијски програм мастер академских студија Индустријског инжењерства - напредних инжењерских технологија програмиран је на основу потреба за преквалификацијом и доквалификацијом инжењера који су раније завршили студије и оних који су завршили студијске програме који нису актуелни за садашње стање технике и пословања. Потреба за продубљеним изучавањем механизама функционисања и управљања технолошким системима, процесима развоја нових производа у предузећима и услужним организацијама, те потреба образовања истраживачки оријентисаних и научно усмерених људских потенцијала за рад у наведеним, посебно важним областима довела је до реализације овог студијског програма.


Индустријско инжењерство - напредне инжењерске технологије на мастер академским студијама је подручје студија намењено за студенте који су у својој будућој професионалној оријентацији заинтересовани за вођење, надзор и управљање технолошким системима, као и за унапређење процеса и перформанси делова и целине предузећа, са посебним склоностима и оријентацији ка изградњи сопствених истраживачких компетенција у предметној области.


За разлику од осталих инжењерских програма Индустријско инжењерство - напредне инжењерске технологије заснива своје деловање на системском прилазу проучавању производних и услужних система - предмета управљања, компоненти, структура, управљачких поступака и система и инфраструктурних ресурса.


Мастер инжењер индустријског инжењерства - напредних инжењерских технологија поседује способност управљања процесима, односно функцијама предузећа и њихове интеграције у целину.
Овај студијски програм образује мастер инжењера индустријског инжењерства-напредних инжењерских технологија, способног за доношење одлука у реалном времену функционисања система, као и за изучавање процеса који те одлуке заснивају на научним основама. Са образовањем које му пружа наведени програм мастер инжењер индустријског инжењерства- напредних инжењерских технологија је оспособљен за рад, пројектовање и управљање процесима из области материјалне производње, као и за пружање консултантских услуга.


Индустријско инжењерство - напредне инжењерске технологије, као програм мастер академских студија је, у образовном смислу, студијски програм настао као резултат практичних потреба - недостатка стручњака чији је профил у свему изједначен са знањима и вештинама које се траже у савременом индустријском инжењерству, али и са знањима и вештинама везаним за технологије основних производно/услужних процеса, информационе технологије, аутоматизацију процеса рада, пројектовање нових производа. Студијски програм Индустријско инжењерство - напредне инжењерске технологије на мастер академским студијама пружа студентима, могућност да усаврше сопствена практична знања и вештине и профилишу их ка истраживачкој оријентацији у различитим, програмом дефинисаним, областима делатности.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију мастер инжењера индустријског инжењерства у складу са потребама друштва.

Студијски програм Индустријског инжењерства - напредне инжењерске технологије је конципиран тако да мастер инжењерима индустријског инжењерства обезбеђује стицање компетенција у области истраживачко оријентисаног пројектовања, надзора и управљања технолошким системима, дакле компетенција које ће попунити велику празнину у образовним профилима који недостају организацијама у свим подручјима производних делатности српске привреде и друштва и чији недостатак је један од основних узрока ниске ефективности и ефикасности тих организација, а посебно празнину у подручју истраживачких и научних делатности у овој области. Из наведених разлога се извлаче основни елементи друштвене оправданости и корисности овог програма и његове перспективе. Факултет техничких наука је дефинисао основне задатке и циљеве ради образовања високо компетентних кадрова из области технике, технологије, управљања и стварања подлога за научно-истраживачке захвате у овим областима.


Сврха студијског програма Индустријског инжењерства - напредне инжењерске технологије на нивоу мастер академских студија је потпуно у складу са наведеним основним задацима и циљевима Факултета техничких наука. Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују мастери инжењери индустријског инжењерства.


Циљ студијског програма је постизање компетенција и истраживачки и научно оријентисаних академских вештина из области Индустријског инжењерства. То, поред осталог укључује и развој креативних способности истраживања проблема и способност критичког мишљења и њиховог решавања, развијање способности за тимски рад на реализацији истраживачких пројеката и овладавање научним методама и специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.


Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује потребна теоријска и практична знања из свих неопходних инжењерских и менаџерских дисциплина, способност истраживања у тим дисциплинама као и специфичне вештине из аутоматизованих система и пројектовања нових производа, затим примене технологија и управљања процесима у најразличитијим областима производних, услужних и јавних делатности и примене савремених информационих технологија, али све уоквирено научно заснованим знањима и практичним способностима за разумевање економских и друштвених законитости које владају у односима предузеће-тржиште.

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука је развијање свести мастер инжењера индустријског инжењерства о потреби сталног сопственог образовања, образовања и усавршавања људских ресурса у предузећу, образовања за примену општих међународних стандарда и стандарда који се односе на специфичне области као што су квалитет, заштита животне средине, здравље и безбедност запослених, безбедна производња хране, безбедност информација и других међународних стандарда. Циљ студијског програма је, такође и образовање истраживача способног за тимски рад, као и развој способности за саопштавање и преношење сопствених знања и резултата на сараднике у послу и њихово објављивање у научној, стручној и широј јавности.