Графичко инжењерство и дизајн


18.05.2021. - 10:29 

Графичко инжењерство и дизајн има две деценије дугу традицију савременог образовања у оквиру интердисциплинарног поља техничко-технолошких наука (рачунарског инжењерства - графичког инжењерства) и уметности (примењене уметности и дизајна - графичког дизајна, фотографије, нових визуелних медија и историје уметности и дизајна) као доминантних поља.
Основано је 1999. године, као потреба за кадровима посебно графичке индустрије и информационих технологија које су се интензивно мењале и мењају са брзим развојем рачунарских технологија које су основа графичких производних процеса.

Студије графичког инжењерства су јединствене на просторима наше земље. Студијски програм је формиран са намером да се овлада савременим графичким и информационим технологијама које доносе нове динамике промена, нове животне услове који су променили свет комуникација и свакодневне навике човека. Образовна  структура плана и програма студија је савремено конципирана тако да задовољи захтеве и потребе графичке и креативне индустрије, информационих технологија и других индустријских грана које су везане за производе графичке индустрије.
Пре једне деценије у оквиру студија су акредитовани предмети на којима се стекло велико искуство за подручје гејминг индустрије. Образовани су кадрови за израду компјутерских игара, дизајн компјутерских игара, дизајн карактера и покрета затим за развој електронских мултимедијалних система, индустријски дизајн производа графичке индустрије, web дизајн и програмирање. Део предмета на нижим годинама студија конципиран је тако да пружи неопходна знања из опште образовних и теоријских предмета који ће поставити основе за потребна знања графичког инжењерства и примењене уметности и дизајна, управљања сложеним графичким системима, рачунарским и другим наукама и техникама.
У току студија, а посебно на стручним предметима, се вреднује самосталан рад, охрабрује се учешћеу конкретним стручним и развојним пројектима у оквиру лабораторија, потенцирају се и развијају способности за решавање проблема.

Департман Графичког инжењерства и дизајна располаже са најсавременијом лабораторијом на подручју југоисточне Европе која студентима стоји на располагању како за рад на самим вежбама тако и додатну едукацију кроз праксу и остале наставне активности.

Основне академске студије су конципиране без усмеравања у студијске групе чиме се изградио снажан профил који се квалитетно укључује у различита подручја струке и даља усавршавања кроз академске мастер и докторске студије.
Основне академске студије су конципиране да трају четири године, вреде 240 ЕСПБ бодова, што даје добар оквир за образовање квалитетног дипломираног инжењера графичког инжењерства и дизајна у складу са националном номенклатуром звања.

Завршетком основних студија стиче се диплома и звање дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

У току студирања, студенти се образују да самостално могу обављати широк спектар послова који су део графичке, информационе и креативне индустрије и да се успешно могу  укључити у производне процесе од малих и средњих предузећа, до великих компанија код нас и у свету. Ту спадају  - обликовање и пројектовање графичких производа (графички дизајн), издавачка делатност, штампање и репродукција књига, брошура и других сличних публикација, новина, часописа и сличних периодичних издања, уметнички процеси са инжењерском финализацијом израде, web дизајн, развој и израда компјутерских игара, дизајн компјутерских игара, дизајн карактера и покрета, развој електронских мултимедијалних система, индустријски дизајн производа графичке индустрије, развој типографских решења, рад са векторском графиком илустрација, корекција и обрада дигиталних слика са циљем публиковања у штампи и/или на интернету, припрема свих врста публикација за штампу, контрола свих фаза процеса репродукције, организација и руковођење предузећима, рад на графичким машинама, као и унапређење рада компоненти интегрисаних у ове сложене системе,  рачунарска симулација процеса, развој радних токова, дигитализација процеса и сл.

Дипломирани инжењери ове области оспособљени су за самосталан рад и запошљавање у фирмама које се баве технологијама ове струке као и у развојним и истраживачким институцијама и компетентни су да решавају реалне инжењерске проблеме из праксе као и да наставе школовање на мастер и докторским студијама уколико се за то определе.