Инжењерство заштите животне средине


17.12.2014. - 08:58 

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, један је од новијих Департмана на Факултету техничких наука, који је почео са радом 1999. године. На Департману постоје два студијска програма: Инжењерство заштите животне средине и Инжењерство заштите на раду.

Све је већи број прописа из области заштите животне средине који се свакодневно усвајају и усклађују са прописима у ЕУ, што изискује потребу за већим бројем инжењера заштите животне средине способних за решавање конкретних проблема уз имплементацију научних метода и поступака.

Студије Инжењерства заштите животне средине подељене су у три степена:

Основне академске студије  – трају четири године (вреде најмање 240 бодова). Завршетком основних акедемских студија, стиче се звање дипломирани инжењер заштите животне средине.

Мастер академске студије - трају једну годину и вреде у зависности од трајања студијског програма 60 ЕСПБ бодова. Завршетком мастер академских студија стиче се звање мастер инжењер заштите животне средине.

Специјалистичке академске студије  – трају једну и по годину и вреде  90 ЕСПБ бодова. Завршетком специјалистичких академских студија студија стиче се звање специјалиста инжењер заштите животне средине и заштите на раду.

Докторске академске студије  - трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија стиче се звање доктор наука заштите животне средине.

Студије подразумевају овладавање основним физичким, физичко-хемијским, енерго-економским и примењеним техничким принципима идентификације и контроле стања животног окружења, као и пројектовања, изградње и експлоатације процеса, апарата и постројења за његову заштиту.

Теме које се изучавају на Департману:
• Принципи заштите животне средине
• Управљање отпадом, опасним материјама и акциденталним ризицима
• Анализа токова материјала у урбаним срединама
• Инжењерство биосистема

Основни стручни предмети:
• Еколошки пројекти
• Алтернативна енергетика
• Управљање чврстим отпадом
• Управљање акциденталним ризицима
• Анализа података о стању околине


Заштита животне средине је дисциплина која настаје као реакција на искоришћавање Земље, једине планете погодне за живот човека, до крајњих граница њених могућности. Велики број научника упозорава да је опстанак планете доведен у питање, због погрешног искоришћавања природних ресурса и нарушавања природне равнотеже. Уништавање Земље човек врши на сопствену штету, јер небрига о животној средини доводи до озбиљних ако не и неповратних оштећења онога што би се могло назвати Земљиним системима за одржавање живота. Универзални феномен загревање планете, киселих киша, ефекта стаклене баште, озонских рупа, изумирање и нестајање комплетних врста биљака и животиња, промењени услови за живот, деструкција природних ресурса и богатстава, на глобалном и локалном националном нивоу постаје један од најважнијих светских проблема и чиниоца даљег одрживог развоја људске цивилизације. Нагли пораст интересовања за проблем заштите животне средине започео је раних 70-тих година двадесетог века, у почетку само међу научницима, а нешто касније и у јавности и политици уопште. У том периду дошло је до појаве великог броја студија о нечему што се тада називало “кризом животне средине”, до инкорпорације ове теме у свакодневни живот, што је за резултат имало освешћавање јавности о утицају личних поступака на животно окружење и прихватање заштите животне средине, као нашег, а не проблема неког другог. Посебан проблем земаља у транзицији, неравномеран економски раст, потреба за одрживим развојем, императивно траже едуковане стручњаке који ће у привредним и индустријским системима, јавним предузећима и државним институцијама бити спремни и тако образовани да решавају кумуловане комплексне проблеме из области инжењерства заштите животне средине.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани инжењери заштите животне средине су компетентни, квалификовани и компетитивни да решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. Студенти су оспособљени да пројектују, организују и управљају у области заштите животне средине. Током школовања студент стиче способност да самостално ради експерименте, тумачи и статистички обрађује резултате као и да формулише и донесе коректне, реалне и применљиве закључке. Инжењери заштите животне средине решавају нагомилане проблеме у систему заштите животне средине али и у другим индустријским и привредним системима. С обзиром на интердисциплинарни карактер Департмана, посебно је важно стицање способности инжењера заштите животне средине за повезивање фундаменталих и техничких дисциплина, холистичког приступа, и познавање основних знања из различитих области и њихова примена, како у привредним и индустријским системима, тако и у јавним предузећима и државним институцијама ради решавања нагомиланих комплексних проблема из области заштите животне средине. Инжењер заштите животне средине би дакле, требало да осигура укључивање и фактора заштите животне средине у пројектовање и планирање, као и изналажење солуција које су по животну средину најбезопасније.

Сервиси за матуранте:
- Facebook страна Департмана: Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду - ФТН
- Уколико имате неко питање у вези са овим студијским програмом можете га послати на mail izzsupis2016@gmail.com