Архитектура


27.05.2014. - 16:34 

Департман за архитектуру и урбанизам има модеран и отворен наставни план и програм, у јединству теорије и праксе, локалних утицаја и светских трендова, базиран на комбинацији архитектуре као уметности и као грађене средине од великог социјалног, економског, техничког, културног и развојног значаја.

Основни циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно конзистентног и употребљивог знања из области архитектуре и урбанизма које може да примени у пракси и константно надграђује. Наставним планом су предвиђени различити курсеви – од основних дисциплина, преко архитектонског и урбанистичког пројектовања, пејзажне архитектуре, унутрашње архитектуре и дизајна, очувања градитељског наслеђа, до курсева који се баве специфичнијим темама. Студијски програми су усаглашени са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

У оквиру Департмана за архитектуру и урбанизам, настава се изводи на свим нивоима академских студија.

Основне академске студије трају четири године и после одбрањеног дипломског рада студенти стичу звање дипломираног инжењера архитектуре и 240 ЕСПБ. Студенти стичу компетенције које им омогућавају коришћење стручне литературе, способност критичког мишљења, способност анализе проблема, синтезе решења и решавања реалних проблема са којима се сусрећу у пракси, као и наставак школовања уколико се за то определе.

Мастер академске студије омогућавају студентима даље усавршавање кроз једногодишње студије на три смера:

   Архитектонско и урбанистичко пројектовање
   Савремене теорије и технологије у архитектури
   Дизајн ентеријера

Студенти стичу компетенције и академске вештине, које укључују развој креативних способности и критичког мишљења, развијање склоности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за самостално обављање професије. Након десетог семестра и одбрањеног мастер рада стиче се диплома мастер инжењера архитектуре.


Докторске академске студије трају три године. Студенти стичу компетенције за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад, критичко процењивање других и вођење оригиналних научних истраживања која омогућавају развој нових технологија и доприносе општем развоју друштва.
Кроз бројне семинаре, симпозијуме, конгресе, конкурсе, изложбе и спортске сусрете студенти стичу додатна знања из ове области као и познанства и контакте са колегама из других средина, размењују се искуства и процењују појединачне и колективне позиције у окружењу.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Диплома инжењера архитектуре пружа могућности бављења различитим пословима из области пре свега архитектонског и урбанистичког пројектовања, извођењем (изградња и надзор), заштитом и обновом старих грађевина и простора, дизајном, комуналним питањима, пејзажним уређењем, инвестицијама, управљањем, историјом и теоријом као и бројним другим пословима везаним за питања и проблеме грађене средине. У том смислу студије на Департману за архитектуру и урбанизам оспособљавају младог стручњака да архитектуру схвати као уметност и умеће мишљења, обликовања, грађења и унапређења грађене средине и егзистенцијалног простора у свим епохама и свим облицима културе, једнако важно како за појединца тако и за групу односно целу заједницу.

Припремна настава - Архитектура