О студијском програму


30.05.2014. - 08:49 

Студијски програм „Мерење и регулација“ је организован као модеран и динамичан студијски програм, усаглашен и са стандардним актуелним технологијама електротехнике и рачунарства и са најсавременијим технологијама електротехнике и рачунарства, и конципиран тако да студенти кроз практичне предмете утврђују градиво стечено на стручним предметима.

Развој електротехнике и рачунарства је омогућио велики напредак људског пословања и квалитета живота, највећим делом зато што су електротехника и рачунарство на револуционаран начин донели аутоматизовано мерење (надзор/праћење) и аутоматизовану регулацију (управљање) процесима у индустрији и другим гранама привреде (енергетици, пољопривреди, саобраћају, заштити животне средине итд.).

Без мерних и мерно-регулационих уређаја, без аутоматизованих мерних и надзорно-управљачких система, данас је немогуће замислити нафтну индустрију, електроенергетске системе, индустрију хране и пића, савремену пољопривреду и сточарство, индустрију лекова, аутомобилску индустрију, саобраћајне системе, савремене грађевинске објекте, системе за безбедност, системе за заштиту животне средине, савремену медицину итд.; краће речено – немогуће је замислити савремени свет.

Због тога, на овом студијском програму се школују инжењери електротехнике и рачунарства који поседују знања и вештине потребне за рад у предузећима и центрима који се баве пројектовањем, развојем, одржавањем и/или применом уређаја и система у широкој области која обухвата мерење и регулацију у индустрији и осталим гранама привреде, од најнижег до највишег нивоа - од развоја мерних и мерно-регулационих уређаја до развоја и имплементације сложених система за даљински надзор и управљање процесима.

Студијски програм „Мерење и регулација“ посебан нагласак ставља на практична знања и припрему студента да се одмах по завршетку школовања може укључити у радни процес. Квалитетно знање и вештине из опште-образовних и стручних предмета из области електротехнике и рачунарства пружа могућност даљег усавршавања за студенте који планирају наставак школовања.

Овај студијски програм подразумева и велики број изборних предмета. Сваки студент може, у консултацији са саветником за студије, ког добија приликом уписа, да изабере предмете/области које ће учити, и на тај начин усмерава своје школовање према сопственим областима интересовања. Студенти се преко изборних предмета опредељују за предмете који се базирају на развоју и примени хардвера, и/или развоју и примени софтвера, који су специфични за његову област интересовања, и имају могућност да комбинују ове предмете у циљу стицања шире основе знања из електротехнике и рачунарства. Пројектантски предмети студентима дају системски поглед на пројектовање или примену система мерења и регулације у индустрији и осталим привредним системима.

Због потребе да инжењери електротехнике и рачунарства у савременој привреди буду упознати са стандардима и системима квалитета у индустрији и осталим гранама привреде, као и оспособљени за стручну комуникацију са инжењерима не-електичарске струке (технологије, машинства, саобраћаја, итд.) и осталим струкама, овај студијски програм укључује и предмете из области стандардизације, квалитета и инжењерских комуникација.

Први степен студија - основне академске студије трају 4 године (240 ЕСПБ), а израда дипломског рада предвиђена је у осмом семестру.

Након завршених основних академских студија стиче се звање „Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства“. Студенти са овом дипломом су оспособљени да се укључе у производне процесе у индустрији и осталим привредним системима, почев од лабораторија за контролу производа, преко управљања, развоја и унапређења индустријских процеса до вођења мањих и већих пројеката.

Други степен студија - мастер академске студије трају једну годину (60 ЕСПБ), у оквиру које студенти раде мастер рад.

Након завршених мастер студија стиче се звање „Мастер инжењер електротехнике и рачунарства“. Мастер инжењери који заврше овај студијски програм, осим стицања напредних знања из струке, стичу и основна знања из области управљања предузећем, и посебно проширена знања из области пројектовања сложених система. На тај начин, поред боље припремљености за инжењерске послове у индустрији, мастер инжењери стичу и добру основу за наставак школовања.

Мастер инжењери, који желе да наставе школовање, могу да се упишу на један од студијских програма докторских студија из области електротехничког и рачунарског инжењерства.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Савремени процеси у индустрији и осталим привредним системима, у већини случајева, тешко да се могу замислити без мање или веће аутоматизације процеса, увођењем мерно-регулационе опреме и њеним повезивањем у сложене мерно-регулационе системе. Системи квалитета, које све већи број предузећа уводе, имају за циљ и што мањи утицај људског фактора на квалитет производа, што се остварује и тако што се процеси у највећој могућој мери аутоматизују.

Студијски програм Мерење и регулација окренут је ка стицању практичних знања. Инжењери електротехнике и рачунарства, који заврше студије на овом програму, су оспособљени да се без приправничког стажа укључе у процесе великог броја предузећа из различитих области привреде, која имају или желе да имплементирају мерно-регулационе (надзорно-управљачке) системе. Истовремено, инжењери могу да се запосле и у предузећима која се баве развојем хардвера и софтвера у области мерно-регулационе технике, као и у предузећима која се баве развојем и имплементацијом система за даљински надзор и управљање.