Рачунарство и аутоматика


27.05.2014. - 17:16 

Студије на Департману за рачунарство и аутоматику, Факултета техничких наука у Новом Саду, подељене су у три степена.

Основне академске студије, трају четири године (осам семестара) са обавезом стицања 240 ЕСПБ.  Завршетком основних академских студија стиче се звање дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Смерови:
   Аутоматика и управљање системима
   Примењене рачунарске науке и информатика
   Рачунарска техника и рачунарске комуникације

Мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка другог степена студент стиче звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

На другом степену студија студент има могућност избора једног од три смера:
   Аутоматика и управљање системима
   Примењене рачунарске науке и информатика
   Рачунарска техника и рачунарске комуникације

Докторске академске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер академских студија (вреде 180 ЕСПБ).

Образовне и истраживачке активности департмана су фокусиране на три области.

АУТОМАТИКА И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

Студенти добијају широка теоретска и практична хардвер и софтвер знања и вештине неопходна за пројектовање и имплементацију управљачких система. Ти системи, базирани на рачунарима, су нашли примену у веома широком спектру уређаја и сложених система: једноставним кућним апаратима, процесним регулаторима,  програмабабилним, логичним контролерима, система за надзор, аквизицију и управљање, дистрибуираним управљачким системима, нумеричког управљања машинама, флексибилним технолошким системима, медицинским уређајима и инструментацији, уређаји за прикљупањима и обраду геоподатака  (GPS). Предмети су груписани у четири под-области:

- Аутоматика и управљање системима (пројектовање, развој и имплементација управљачких система у спектру од индустријских регулатора, система за надзор и визуализацију, дистрибуираних система до економског система),
- Биомедицински инжењеринг (пројектовање, развој и имплементација биомедицинске опреме, уређаја и инструментације),  
- Геоинформациони системи (пројектовање, развој и имплементација уређаја за прикљупања у геоподатака GPS, систем за даљинску-сателистску детекцију GIS – ова),
- Интелигентни управљачки системи (пројектовање, развој и имплементација управљачких система закључивања базираних на методама вештачке интелигенције).


ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ И ИНФОРМАТИКА

Студенти се оспособљавају за професионалну израду сложених софтверских производа као што су:

• развојна окружења, наменски системи, преводиоци, софтверски алати, помоћни програми или оператвини системи опште намене,
• дистрибуирани информациони системи, мултимедијални системи и

Internet/Intranet решења у различитим областима пословања, као што су здраство, школство, банкарство, производња, документалистика, трговина, итд.

Предмети су груписани у четири под-области:
- Информациони системи,
- Интернет и електронско пословање,
- Софтверско инжењерство и
- Интелигетни системи.

По завршетку студија, студенти су оспособљени за примену савремених стандарда, техника, метода и технологија софтверског инжењерства и да буду оспособљени за рад у пројектним тимовима. Појединачна стручна знања покривају системски софтвер, базе података и  SQL, Web програмирање  (XTML, XML; Java, .net.), графичке и мултимедијалне системе (обрада аудио/видео записа, JPEG, MPEG и други стандарди) мрежно базиране системе (TCP/IP, DNS,  администрација и заштита на мрежи), елементе интеракције човек – рачунар, пројектовање софтвера (анализа захтева, спецификација и моделирања, дизајн, конструкција, тестирање, инсталација, одржавање софтвера, методе алата и технике, UML, информационе системе (методологије, моделирање система, пројектовање, CASE алати и сл.), електронско пословање (модели, технологије, безбедност, електронско плаћање), пословну информатику у условима примене електронског пословања, као и најмодерније методе, технике и алате вештачке интелигенције (логичко програмирање, вештачке неуронске мреже, фази системи, генетски алгоритми, експертски системи, агентске технологије и технологије семантичког Web-а) и њихову примену.


РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Из области РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ студенти се оспособљавају за пројектовање система заснованих на рачунару, који данас обухватају широк спектар уређаја и система, као што су: дигитални ТВ пријемници и сервиси, паметни телефони, паметне куће, дигитални сервиси, телефонска централа, системи за надзор и управљање индустријским постројењима. Предмети су груписани у четири под-области:

- Пројектовање хардвера (од једноставних дигиталних система преко програмибилних архитектура FPGA до савремених процесорских архитектрура, коришћењем модерних метода за пројектовање и симулацију интегрисаних кола).
- Пројектовање системског  софтвера реалног времена (од основних елемената системског софтвера реалног времена, преко оперативних система Win, Linux и Android до савремених програмско-развојних алата као што су компајлери за DSP процесоре).
- Пројектовање рачунарских мрежа (студенти се оспосабљавају за пројектовање хардвера и софтвера комуникационих система, почев од ISDN-а, преко TCP/IP, до GSM, Zigbee, Bluetooth и LAN/WLAN).
- Пројектовање архитектура и алгоритама у дигиталним сервисима (обрада аудиовизуелних сигнала везаних за стандарде MPEG2/4, DVBT2, MP3/AAC/Dolby).