проф. др Властимир Радоњанин


Недостаје слика

др Властимир Радоњанин

Редовни професор


Телефон021/485-2618
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 212

На Грађевински Факултет у Скопљу, конструктивни смер, уписан школске 1976/77.године. Дипломирао 05.04.1982.године са дипломским радом из предмета Динамика и стабилност конструкција под називом "Статички и динамички прорачун једне скелетне армиранобетонске зграде" који је оцењен са оценом 10 (десет). Након одслужења војног рока, 1983.године, запослио се у грађевинском предузећу "Пелагонија" у Скопљу. Приправнички стаж провео на градњи средњошколског центра за усмерено образовање. Затим се, 1984. године, запослио у Грађевинском институту "Македонија" у Заводу за конструкције. Радио на задацима испитивања конструкција пробним оптерећењем, изради пројеката санације, вршењу надзора и др. На Факултет техничких наука - Институт за индустријску градњу, у Новом Саду, изабран за асистента у научном раду за област "Материјали у грађевинарству" 29.06.1987. године. У редовном радном односу на Институту за грађевинарство од 01.11.1987.године. Стручни испит положио 06.01.1988.године. Лиценцу одговорног пројектанта (бр. 310905004/04) добио 2004 године (Инжењерска Комора Србије). Члан је комисије Савезног завода за стандардизацију за област "Бетон и армирани бетон" од 1992 године и за област "Цемент" од 1999 године. Од 2007 године заменик је председника Комисије за бетон Института за стандардизацију. Студије за степен магистра техничких наука на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер индустријска градња, уписао школске 1987/88. године. Положио све предвиђене испите са просечном оценом 9.56 и израдио пет семинарских радова који су оцењени са просечном оценом 10.00. Магистарски рад под насловом "Прилог истраживању основних карактеристика бетона модификованих полимерима са аспекта њихове примене у АБ конструкцијама" одбранио 02.12.1994 године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Докторску дисертацију под насловом "Параметарска анализа карактеристика репаратурних малтера са аспекта њихове примене при санацији армиранобетонских конструкција" одбранио 09.06.2003 године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. У звање доцента за ужу научну област "Материјали у грађевинарству и Технологија бетона", на Факултету техничких наука - Институту за грађевинарство у Новом Саду, изабран 20 новембра 2003. године. У звање ванредног професора за ужу научну област "Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција" изабран је 2008. год. Говори енглески језик и служи се руским језиком. На факултету техничких наука ангажован је на извођењу наставе из следећих предмета: На Грађевинском одсеку ФТН од 1987. год. на предметима "Материјали у грађевинарству" и "Технологија бетона", а од 1996. год. на Архитектонском одсеку на предмету "Конструкције, материјали и грађење". На Грађевинском одсеку ФТН, 2004. год. основао је усмерење "Процена стања и санација грађевинских објеката" и поставио и држи наставу на предметима "Праћење, процена стања и одржавање грађевинских објеката" и "Материјали и технике санације и заштите грађевинских објеката". На Архитектонском одсеку ФТН, 2005. год., поставио је и води предмет "Материјали у градитељству 1". Од 2008 г. држи предмет "Специјална поглавља технологије бетона" на докторским студијама ФТН. Био је члан комисије за оцену и одбрану 3 магистарска рада, ментор 18 дипломских мастер радова из области "Процене стања и санације грађевинских објеката" и из "Технологије бетона" и око 60 пута председник или члан комисије за одбрану дипломских и мастер радова на Грађевинском и Архитектонском одсеку ФТН. Био је ментор при изради и одбрани једне докторске дисертације на ФТН. Учествовао је више пута у комисијама за нострификацију диплома са грађевинских факултета у Европи. У оквиру рада на Факултету техничких наука у Новом Саду, обавио је велики број лабораторијских и теренских испитивања различитих грађевинских материјала и производа: неорганска везива, малтери, агрегат и камен, опеке, блокови и црепови од печене глине, свежи и очврсли бетон, арматура, бетонска галантерија, ферт гредице, елементи од лаког бетона, репаратурни малтери, ињекционе смесе, неопренска лежишта, азбест-цементни производи, плоче од трске, ПВЦ шине, итд. Урадио је велики број пројеката састава бетона и извештаја о накнадном утврђивању квалитета уграђеног бетона. Самостално или у оквиру стручне екипе Института за архитектуру и грађевинарство, урадио преко 140 елабората, експертиза, пројеката нових објеката, пројеката санација и испитивања конструкција. Обављао надзор на извођењу радова на санацији и доградњи постојећих објеката и на градњи нових објеката (стамбене зграде, административно-пословне, индустријски објекти, аутопут, итд.). Од 1994. год. до 2006. год. био је руководилац Лабораторије за испитивање материјала и конструкција. Од 1995. год. до 2004. год. био је помоћник директора Института за грађевинарство ФТН, а од 2006. год. је руководилац Департмана за грађевинарство Факултета техничких наука. Од 2007. године је шеф Катедре за грађевинске материјале, процену стања и санацију конструкција. Председник је Друштва грађевинских инжењера и техничара Новог Сада. Председник је Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије. Члан је Управног одбора Савеза инжењера и техничара Војводине. Члан је Извршног одбора Савеза грађевинских инжењера Србије. Члан је редакционог одбора часописа "Грађевински календар". Представник је Србије у ЦОСТ акцији Ц25: "Сустаинабле цонструцтион". У дужем временском периоду члан је комисије за оцењивање квалитета на међународном сајму грађевинарства у Новом Саду. Од 2008 године је технички експерт Акредитационог тела Србије. Члан је следећих асоцијација: Душтво за испитивање материјала и конструкција Србије, Друштво грађевинских конструктера Србије, Друштво грађевинских инжењера и техничара Србије, Друштво грађевинских инжењера Новог Сада, Друштво грађевинских конструктера Македоније и Интернатионал Ассоциатион фор Бридге анд Струцтурал Енгинееринг (ИАБСЕ). Као аутор или коаутор објавио је 157 научних и стручних радова у међународним и домаћим часописима и на међународним и националним скуповима. На позив "МцГилл" Универзитета из Монтреала – Канада, 2004. год., држао је предавања из области процене стања и санације армиранобетонских конструкција оштећених пожаром, у оквиру Wорксхоп-а "Еxтреме Лоадингс, Агинг анд Дурабилитy оф Цонцрете Струцтурес". Од 1987. год. био је сарадник и истраживач на 11 научно-истраживачких пројеката које је финансирало Министарство за науку и технологију Р. Србије. Од 2008. године је Руководилац технолошког пројекта ТР 16004 "Истраживање савремених бетонских композита на бази домаћих сировина, са посебним освртом на могућности примене бетона са рециклираним агрегатом у бетонским конструкцијама". Члан је "ХИО тима", који је освојио прво месту на такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији за 2007. годину, које је организовало Министарство науке Републике Србије. Био је члан научног комитета следећих симпозијума и конференција: "Методе утврђивања и отклањања последица дејства на културна добра - 2004", "Међународна конференција "иНДиС 2006", "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката - 2007", Интернационални научно-стручни скуп "Грађевинарство - наука и пракса ", Жабљак, 2008. Био је главни и одговорни уредник, један од едитора или члан редакционог одбора, следећих публикација: Зборник радова "Процена стања грађевинских објеката - 1999", Зборник радова "иНДиС 2003", Зборник радова "Методе утврђивања и отклањања последица дејства на културна добра - 2004", Зборник радова "Савремена грађевинска пракса - 2004", Зборник радова "Хармонизација домаће и европске регулативе у области технологије бетона сагласно стандарду ЕН 206-1 - 2004", Зборник радова "Симпо

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор29.05.2013.30.09.2022.Катедра за грађевинске материјале, процену стања и санацију конструкција
НазивУ Установи
Статички и динамички прорачун скелетне армиранобетонске зграде

Диплома

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1982

Прилог истраживању основних карактеристика бетона модификованих полимерима са аспекта њихове примене у армиранобетонским конструкцијама

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1994

Параметарска анализа карактеристика репаратурних малтера са аспекта њихове примене при санацији армиранобетонских конструкција

Докторат

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2003

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаMarinković, S., Radonjanin, V., Ignjatović, I. (2013): “Life-cycle assessment (LCA) of concrete with recycled aggregates (RAs)”, Handbook of recycled concrete and demolition waste, Woodhead Publishing, Cambridge, UK, (DOI:10.1533/9780857096906.4.569), (ISBN 978-0-85709-682-1), Editoed by F. Pacheco-Torgal et al., pp. 569-604
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2011): Sustainable concrete construction: recycled aggregate concrete for structural use, COST action C25 "Sustainability of Constructions-Integrated Approach to Life-time Structural Engineering", Vol. 1, Summary report of the cooperative activities - Integrated Approach towards Sustainable Constructions, Editors: L. Braganca et al., February, 2011, pp. 189-205. ISBN 978-99957-816-1-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2011): Data sheet for recycled aggregate concrete, COST action C25 "Sustainability of Constructions-Integrated Approach to Life-time Structural Engineering", Vol. 1, Summary report of the cooperative activities - Integrated Approach towards Sustainable Constructions, Editors: L. Braganca et al., February, 2011, pp. 497-503. ISBN 978-99957-816-1-3
(М21) Рад у врхунском међународном часописуFolić, R., Radonjanin, V. (1998): Experimental research on polymer modified concrete, ACI Materials Journal, VOL. 95 No. 4, July/August 1998, pp.463-470.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulatović V., Malešev M., Radeka M., Radonjanin V., Lukić I. (2017): Evaluation of Sulfate Resistance of Concrete With Recycled and Natural Aggregates, Construction and Building Materials, 2017, Vol. 152, pp. 614-631, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIlić, B., Radonjanin, V., Malešev, M., Zdujić, M., Mitrović, A. (2017): Study on the addition effect of metakaolin and mechanically activated kaolin on cement strength and microstructure under different curing conditions, Journal Construction and Building Materials 133 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.068) pp. 243–252
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIlić, B., Radonjanin, V., Malešev, M., Zdujić, M., Mitrović, A. (2016): Effects of mechanical and thermal activation on pozzolanic activity of kaolin containing mica, Journal Applied Clay Science 123/2016, (http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.01.029) pp.173-181.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуĆirović, G., Radonjanin, V., Trivunić, M., Nikolić, D. (2014): Optimization of UHPFRC Beams Subjected to Bending Using Genetic Algorithms", Journal of Civil Engineering and Management, Taylor & Francis, Volume 20/4 pp. 527-536 (DOI:10.3846/13923730.2013.801908) (ISSN 1392-3730 / eISSN 1822-3605)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadonjanin, V., Malešev, M., Marinković, S., Al Malty, A. (2013): Green recycled aggregate concrete, Journal "Construction and Buliding Materials", Volume 47, October 2013, (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.076) pp. 1503–1511
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMaksimovic M.; Stojanovic G., Radovanovic M.; Malesev M.; Radonjanin V., Radosavljevic G.; Smetana W (2012).: Application of a LTCC sensor for measuring moisture content of building materials, Elsevier - Construction and Building Materials, Volume 26, Issue 1, January 2012, pp. 327–333 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.029)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2010): Comparative environmental assessment of natural and recycled aggregate concrete, Waste Management, 2010, Vol. 30, No. 11, pp. 2255-2264, ISSN 0956-053X, UDK: doi: 10.1016/j.wasman.2010.04.012
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojanović, G.; Radovanović, M.; Malešev, M.; Radonjanin, V. (2010): Monitoring of Water Content in Building Materials Using a Wireless Passive Sensor, Journal Sensors 2010, 10, pp. 4270-4280. (ISSN 1424-8220)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNetinger, I., Radeka, M., Malešev, M., Radonjanin, V., Gojević, A., Siddique, R. (2018): Strength and Microstructural Analysis of Concrete Incorporating Ash from Sunflower Seed Shells Combustion, Journal „Structural Concrete“, 2018. pp. 1-9 (https://doi.org/10.1002/suco.201800036)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V. (2018): Numerical analysis on the behavior of reinforced concrete frame structures in fire, Computers and Concrete, 2018, Vol. 21, No 6, pp. 637-647, ISSN 1598-8198
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V. (2017): Basic Properties of Structural LWAC Based on Waste and Recycled Materials, Journal of Materials in Civil Engineering, 2017, ISSN 0899-1561, UDK: DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001696
(М23) Рад у међународном часописуMalešev, M., Radonjanin, V., Vukoslavčević, S., Šupić, S., Laban, M. (2017): The influence of fly ash and decreasing water-powder ratio on performance of recycled aggregate concrete, Journal „Civil Engineer“, Vol. 69(2017) 8, pp. 437-451 (https://doi.org/10.14256/JCE.1379.2015)
(М23) Рад у међународном часописуMatić, B., Awadat Salem, H., Radonjanin, V., Radović, N., Sremac, S. (2016): Modeling the Surface Stored Thermal Energy in Asphalt Concrete Pavements, Journal Thermal Science, Vol. 20, Suppl. 2, (DOI:10.2298/TSCI150930042M) pp. S603-S610
(М23) Рад у међународном часописуRadonjanin, V., Malešev, M., Folić, R., Lukić, I. (2014): Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre After Fire, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 21 No. 2, April 2014 (ISSN 1330-3651), pp. 435-445, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), UDC/UDK 69.059.3:[624.012.45.004.67:614.841.45]
(М23) Рад у међународном часописуMalešev, M., Radonjanin, V., Lukić, I., Bulatović, V. (2013): The effect of aggregate, type and quantity of cement on modulus of elasticity of lightweight aggregate concrete, Arabian Journal for Science and Engineering, Sept. 2013, pp.1-8., (DOI 10.1007/s13369-013-0702-2)
(М23) Рад у међународном часописуMatić, B., Tepić, J., Sremac, S., Radonjanin, V., Matić, D., Jovanović, P. (2012): Development and evaluation of the model for the surface payment temperature prediction, Journal “Metalurgija”, Croatian metallurgical society, Zagreb, Croatia, ISSN: 0543-5846, 2012 (UDC – UDK 621.747.621.006.2:658.564=111), pp.329-332.
(М23) Рад у међународном часописуFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2002): The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire, Journal "Construction and Building Materials", No. 16 (2002), Elsevier Science, London, pp.427 - 440.
(М23) Рад у међународном часописуPavlović, P., Folić, R., Radonjanin, V., Tatomirović, M. (1997): The Testing and Repair of Steel Silo, Journal "Construction and Building Materials", Vol. 11. No. 5-6 (1997), Elsevier Science, London, pp.353-363.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомRadonjanin V., Malešev M., Folić R.: Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage , Journal of Building Appraisal, 2007, Vol. 2, No 4, pp. 335-354, ISSN 1479-1110, UDK: Palgrave Macmillan LTD 1742-8262/07
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMalešev, M., Radonjanin, V., Marinković, S. (2010): Recycled Concrete as Aggregate for Structural Concrete Production, Journal Sustainability 2010, 2 (5), pp. 1204-1225. (ISSN 2071-1050); doi: 10.3390/su2051204.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLukić, I, Malešev, M., Radonjanin, V., Bulatović, V., Dražić, J. (2013): "Comparative LCA analysis of ordinary concrete beams and structural lightweight concrete beams", Journal "Building Materials and Structures”, Vol. 56 (2013), Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, str. 2-15 (YU ISSN 0543-0798), (UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861)
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомRadulović R., Jevtić D., Radonjanin V., Laban M. (2016): The properties of the cement screeds with the addition of polypropylene fibers and shrinkage – reducing admixture, Building Materials and Structures, 2016, Vol. 59, No 1, pp. 17-35, ISSN 2217-8139, UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомRadonjanin, V., Malešev, M., Folić, R. (2007): Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage, Journal of Building Appraisal, Volume 2, Issue 4, Publisher "Palgrave Macmillan", London, UK, February 2007, pp. 335-354.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомRadeka M., Milović T., Malešev M., Radonjanin V., Laban M. (2016): Hydration process and compressive strength of cement pastes containing natural zeolite, Building Materials and Structures, 2016, Vol. 59, No 2, pp. 29-45, ISSN 0543-0798, UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRadonjanin, V., Malešev, M., Folić, R. (2013): Repair of fire damaged RC structures, Invited paper, 15th International Simposium of MASE, Struga, Macedonia, September 2013, Proceedings – CD rom, pp. TR10.1-TR10.12 (ISBN 9989-9785-1-9).
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRadonjanin, V., Folić, R., Malešev, M. (2004): Investigation, Evaluation and Repair of Reinforced Concrete Structures Damaged in Fire, Workshop "Extreme Loadings, Aging and Durability of Concrete Structures", Hydro-Quebec, McGill University and Laboratoire de Beton, Kanada, Montreal, 2004, pp. 35.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2004): Evaluation and repair of reinforced concrete multi-story frame strustures subjected to high temperatures, Workshop "Extreme Loadings, Aging and Durability of Concrete Structures", Hydro-Quebec, McGill University and Laboratoire de Beton, Kanada, Montreal, 2004, pp. 25.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Cvetkovska M., Radonjanin V., Lađinović Đ., Laban M.: Modelling approach of structural fire performance, 1. S-FORCE Knowledge FOr Resilient soCiEty, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 17-24, ISBN 978-86-6022-093-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШупић С., Радоњанин В., Малешев М., Лабан М.: PASSIVE FIRE PROTECTION MEASURES IN BUSINESS CENTER - NIS, 13. Међународно научно саветовање: "Ризик и безбедносни инжењеринг", Копаоник: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 9-11 Јануар, 2018, пп. 170-175, ИСБН 978-86-6211-112-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШупић С., Малешев М., Радоњанин В., Ћирић Д., Лукић И., Булатовић В.: ECO BUILD – CHALLENGES AND BUSINESS OPPORTUNITIES, 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 300-304, ИСБН 978-86-6022-031-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШупић С., Малешев М., Радоњанин В.: INVESTIGATION OF THE AVAILABILITY OF BIOMASS ASHES IN AP VOJVODINA, 6. Цонтемпорарy Ацхиевементс ин Цивил Енгинееринг, Суботица: Грађевински факултет, 20 Април, 2018, пп. 273-280, ИСБН 978-86-80297-73-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМалешев М., Шупић С., Радоњанин В., Лабан М., Радека М.: ECO BUILD - SUSTAINABLE USE OF WASTE MATERIALS FROM BIOMASS COMBUSTION, 15. Конгрес друштва грађевинских конструктера Србије, Златибор: Друштво грађевинских конструктера Србије, 6-8 Септембар, 2018, пп. 282-289, ИСБН 978-86-6022-070-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадоњанин В., Малешев М., Лукић И., Шупић С., Булатовић В., Буквић О.: ASSESSMENT OF RC STRUCTURE OF PART OF THE "TV-CENTER" RTV ON MISELUK IN NOVI SAD, 15. Конгрес друштва грађевинских конструктера Србије, Златибор: Друштво грађевинских конструктера Србије, 6-8 Септембар, 2018, пп. 369-378, ИСБН 978-86-6022-070-9
(М52) Рад у часопису националног значајаРадоњанин, В., Малешев, М. (2004): Анализа својстава "готових" репаратурних малтера са аспекта њихове примене при санацији АБ конструкција, Часопис "Материјали и конструкције", Бр. 1 - 2, Београд, 2004, стр. 14-28.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниРадоњанин, В., Малешев, М. (2006): Санација и заштита бетонских конструкција у пракси, Пленарно предавање, VIII симпозијум "Корозија и заштита материјала у индустрији и грађевинарству", YUCORR, Тара, мај 2006, стр. 91-105.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниМалешев М., Радоњанин В., Ал Малтy А., Миловановић В.: Зелени бетони-нове могућности одрживог грађевинарства, 12. Конференција Савремена грађевинска пракса, Андревље: Факултет техничких наука и Друштво грађевинских инжењера Новог Сада, 19-20 Мај, 2011, пп. 209-226, ИСБН 978-86-7892-324-1
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаУниверзитет у Новом Саду29.05.2013.
Ванредни професорГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука29.05.2008.
ДоцентМатеријали у грађевинарству и технологија бетонаФакултет техничких наука20.11.2003.