Subject: Elective Course 4 (06 - E23I2)


Basic Information

CategoryScientific-professional
Scientific or art field:Electrical and Computer Engineering
InterdisciplinaryNo
ECTS4
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 01.10.2005..


Precondition courses

Course idMandatoryMandatory
Automatic Control SystemsYesYes
System Modeling and SimulationYesYes
Upoznavanje studenta sa savremenim tehnologijama i trendovima razvoja oblasti upravljanja sistemima
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerski problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta
Sistemski inženjerski pristup i računarski upravljani sistemi. Osnovna teoretska znanja, radi razumevanja i praćenja laboratorijskih vežbi na poluindustrijskim postrojenjima (regulacija temepertaure; nivo i protok; Ph vrednost; jednosmerni motor; robotska ruka; digitalna obrada signala; SCADA), kao i razumevanja procesa, pri obilasku realnih industrijskih postrojenja. Prikaz aktulenih projekata automatskog upravljanja baziranih na računaru, a za potrebe industrije. Obilizak industrijskih objekata, kao i odgovarajućih ustanova u kojima se primenjuju tehnologije bioinženjeringa, radi upoznavanja sa savremanim tehnologijama upravljanja baziranih na računaru.
Predavanja; Laboratorijske (L) i računarsko-laboratorijske (CL) vežbe; Konsultacije. Deo gradiva koji čini logičku celinu može da se polaže u vidu kolokvijuma. Kolokvijum i ispit su usmeni i pismeni. Oba dela se polažu u pismenoj formi. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, urađenog obaveznog rada, pismenog i usmenog dela ispita
AuthorsNameYearPublisherLanguage
M. StojićKontinualni sistemi automatskog upravljanja1978Naučna knjiga, BeogradSerbian language
M. StojićDigitalni sistemi upravljanja1990Nauka, BeogradSerbian language
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
HomeworkYesNo80.00
Written part of the exam - tasks and theoryNoNo50.00
Lecture attendanceYesNo10.00
Computer exercise attendanceYesNo10.00
Oral part of the examNoNo50.00
Teaching staff not found!