Предмет: Специјалистички рад (06 - SSRI2)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерски менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ12
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.01.2007..

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању. Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме специјалистичког струковног рада. Израдом специјалистичког струковног рада студенти стичу искуство за писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резулатате до којих се дошло. Поред тога, циљ израде и одбране специјалистичког струковног рада је развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме у погодној форми јавно презентују, као и одговарају на примедбе и питања у вези задате теме.
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из области специјализације ,ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабране области и проучавања различитих метода и радова који се односе на сличну проблематику. Израдом специјалистичког струковног рада студенти стичу одређена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове специјализације. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати резултате самосталног или колективног рада.
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног специјалистичког струковног рада, његовом сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, стручне специјалистичке радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком специјалистичког струковног рада. Студент у договору са ментором сачињава струковни специјалистички рад у писменој форми у складу са предвиђени правилима Факултета техничких наука.
Ментор спец.струк. рада саставља задатак спец.струк. рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да завршни рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком спец.струк. рада, користећи литературу предложену од ментора. Током израде спец.струк. рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног спец.струк. рада. У оквиру теоријског дела спец.струк. рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области специјализације а у вези теме спец.струк. рада. Студент сачињава специјалистички струковни рад и након добијања сагласности од стране комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комсији. Одбрана специјалистичког струковног рада је јавна, а студент је обавезан да након презентације усмено одговори на постављена питања и примедбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
-Актуелни часописи свих година издавања-
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана специјалистичког раданеда50.00
Израда са теоријским основама специјалистичког раданеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!