Subject: Study Research Work (12 - SDGSIR)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:Geomatika
InterdisciplinaryNo
ECTS15
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 01.11.2012..

The application of basic theoretical, methodological, scientific, technical and professional knowledge and application of methods to solve specific problems.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih područja koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabranog područja i proučavanju različitih metoda i radova koji se odnose na sličnu problematiku. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različitih oblasti kod stuedenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu inženjera u izabranom području, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretnog specijalističkog rada, njegovom složenošću i strukturom. Student proučava stručnu literaturu, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom specijalističkog rada. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja iz teme rada, organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, pisanje i/ili saopštavanje radana konferenciji iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema specijalističkog rada.
Mentor specijalističkog rada sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom specijalističkog rada, koristeći literaturu predloženu od mentora. Tokom izrade specijalističkog rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog specijalističkog rada. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom specijalističkog rada.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
Education specialist thesis defenceNoYes50.00
Writing the education specialist thesis with theoretic basisNoYes50.00
Teaching staff not found!