Информације о студијама


05.11.2014. - 09:07 
Докторске академске студије (студије трећег степена) – трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија стиче се звање доктора наука или доктора уметности дате области.

Факултет техничких наука у Новом Саду ће уписивати студенте на терет буџета ако Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобри тражене квоте и обезбеди средства за трошкове, у супротном сви се уписују као самофинансирајући студенти. Приликом уписа Факултет техничких наука склапа уговор о студирању са сваким студентом.

Факултет техничких наука у Новом Саду, студентима који плаћају школарину обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Кандидат држављанин Србије може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа године студија, или у две једнаке рате приликом уписа зимског, односно уписа летњег семестра.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова;
просечну оцену најмање осам на основним академским студијама;
просечну оцену најмање осам на мастер академским студијама;
познавање једног страног језика;
познавање софтверско информационих технологија;
ако остане слободних места на датим студијским програмима, моћи ће да се упишу кандидати који не испуњавају услов тачке 1. на основу посебних одлука Савета докторских академских студија;
лице које је магистар наука, односно магистар уметности из одговарајуће научне или уметничке области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом;
лице које је по претходним прописима било уписано на магистарске студије може да конкурише на докторске академске студије ако има најмање 300 ЕСПБ бодова.

КОМИСИЈА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ разговараће са свим кандидатима који су конкурисали за упис и на основу разговора може донети Одлуку о додатној провери знања кандидата при чему одређује начин провере знања (пријемни испит или други начин провере знања). Комисију за упис на докторске академске студије чини Савет докторских академских студија.

Више информација о правилима конкурисања и уписа на докторске академске студије, као и о наставним плановима и програмима можете пронаћи на Интернет презентацији Факултета у документу: Правила о студирању на основним струковним и основним академским, мастер академским, специјалистичким струковним и специјалистичким академским и докторским студијама.

Више информација о правилима конкурисања и уписа на докторске академске студије, као и о наставним плановима и програмима можете пронаћи као и о наставним плановима и програмима можете пронаћи у документу: Правилник о упису студената на студијске програме.