О студијском програму


29.05.2014. - 09:14 
Планирање и управљање регионалним развојем (претходно акредитован као Регионалне политике и развој) је студијски програм на мастер  академским студијама, развијен на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду као мултидисциплинарни програм који се бави економским, друштвеним, архитектонским, урбанистичким и управљачким аспектима одрживог регионалног развоја. Осмишљен је да се надовеже на различите програме основних и дипломских академских студија, како Факултета техничких наука тако и целог Универзитета, а истовремено је намењен и особама запосленим у различитим градским, покрајинским и републичким институцијама које се баве просторним планирањем, управљањем и развојем региона.


Студијски програм је, приликом оснивања, подржан од стране београдске канцеларије World University Service - WUS Аустриа, а од међународних рецензената које је ова организација ангажовала добио је високу оцену у погледу концепта, садржаја и квалитета предложеног курикулума. Акредитован је под називом Регионалне политике и развој за наставу на српском и енглеском језику у марту и јуну 2010. године, без примедби у смислу садржаја, структуре и очекиваних исхода учења. Од тада су на студијски програм уписане две генерације студената.

С обзиром да важан део стратегије развоја Факултета техничких наука представља могућност усавршавања и размене знања кроз интензивнију и ближу сарадњу са факултетима из европских земаља, на овом студијском програму ангажовани су били гостујући професори са Департмана за географију и регионалне науке Karl-Franzens универзитета у Грацу. Професионални кадар са овог универзитета има вишегодишње искуство у високом образовању у домену регионалног развоја и активно је учествовао у осмишљавању наставног плана и програма, што је у многоме допринело квалитету наставе. Гостујући професори из Граца су партиципирали и у извођењу наставе за две генерације студената, обучавајући кадар са Факултета техничких наука за нове приступе и трендове у планирању регионалног развоја. С обзиром да Факултет техничких наука сарађује са свим другим факултетима Универзитета у Новом Саду, као и са другим универзитетима у земљи, на одређеном броју предмета ангажовани су и наставници са Пољопривредног факултета у Новом Саду и Државног универзитета у Новом Пазару.

Узимајући да мултидисцилинарност представља један од основних приступа на ком се инсистира у оквиру свих студијских програма Факултета техничких наука, наставни план и програм Планирања и управљања регионалним развојем је направљен са циљем да омогући додатно стицање знања из различитих интердисциплинарних области које одговарају усавршавању у различитим, али истовремено комплементарним струкама. Из тог разлога су наставним планом и програмом предвиђени различити курсеви који се баве темама директно и индиректно везаним за планирање и управљање развојем региона, као што су одговарајући важећи закони Европске уније, успостављање стратегије регионалног развоја, стратешко управљање у урбаном планирању, примена савремених метода и технологија у урбаном планирању и др. Такође, у програм су укључена и два изборна предмета која, између осталог, обухватају и изучавање тема као што су GIS, управљање градом, посредовање људским ресурсима, туризам као перспектива регионалног развоја, управљање развојним пројектима, планирање и развој предела и др. Са могућношћу избора предмета, студентима се пружа прилика да се ближе упознају са специфичним пољем интересовања.

Наставни план и програм студијског програма Планирање и управљање регионалним развојем је конципиран тако да студенти овладају допунским теоријским и практичним стручним знањима неопходним за професионални рад у пољу развоја региона. Како се ради о области која обухвата различите струке, овај програм такође треба да омогући студентима да креирају чврсту методолошку основу за бављење будућим послом у динамичним савременим оквирима.

Планирање и управљање регионалним развојем представља мултидисциплинарни студијски програм у коме се прожимају економски, друштвени, еколошки и управни аспекти регионалног планирања и развоја.

Сврха студијског програма је да припреми и оспособи студенте за послове регионалног планирања, као и за позив стручњака за израду, имплементацију и координацију пројеката и стратегија регионалног развоја у нашој земљи, на начин који одговара потребама националне берзе рада у практичној примени знања и вештина неопходних за осмишљавање и спровођење регионалних развојних програма. У складу са тим, курикулум студијског програма конципиран је тако да студенти, кроз активну наставу и самосталан рад, овладају теоријским знањима и практичним вештинама неопходним за професионални рад у овој области, односно да креирају чврсту методолошку основу за бављење будућом струком.

Циљ студијског програма мастер академских студија Планирање и управљање регионалним развојем је да образује и формира висококвалификоване експерте који ће бити способни да разумеју услове, детерминанте и методе за обезбеђење одрживог регионалног развоја у Србији и који ће бити обучени да активно учествују у његовом програмирању и реализацији.

Такође, овај студијски програм ће обезбедити студентима практичне вештине, као и формирање и развој неопходних компетенција у менаџменту планирања регионалне политике. Поштујући регионални развој, студенти ће по завршетку студија бити оспособљени за руковођење капацитетима у националним, регионалним и локалним нивоима, на стратешким, истраживачким и одговорним позицијама, како у Србији тако и у земљама Европске уније.


Додатан циљ студијског програма је и упознавање студената са изазовима и предностима тимског рада, што је за област регионалног планирања од изузетног значаја јер је професионално бављење конципирано као тимско и мултидисциплинарно. Поред тога, студенти кроз наставни процес развијају способности за саопштавање и кохерентно излагање својих идеја, концепта и резултата истраживачког рада, учећи на тај начин облике квалитетне комуникације са стручном и широм јавношћу.