О студијском програму


30.05.2014. - 09:07 
Традиционална подела на научне и образовне области је довела неразумевања инжењера различитих струка при заједничком раду на истом пројекту, као и до недовољних знања различитих струка за реализацију сложених система који се данас срећу у пракси. Инжењери различитих струка при расправљању о неком проблему „не говоре исти језик“. Свака струка види доминантно само свој аспект. Обзиром на тесну повезаност математике и техничких дисциплина тако да је при креирању модела у техници неопходно поред знања из технике поседовати знања из математике.


Стога Математику у техници у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да у оквиру изборних предмета додатно прошире и продубе своја знања из математике и конкретизују своја знања која се базирају на разумевању основних физичких принципа из различитих области технике, овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених техничких система, стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у истраживачки рад. Избором предмета студенти се опредељују за примену математике у одговарајућој области технике, те стога и завршне радове не раде из чисте математике већ из одабраних области.


Студије Математика у техници, Факултета техничких наука у Новом Саду организују на Департману за опште дисциплне у техници као:

Мастер академске студије трају две годину (четири семестра) и вреде 120 ЕСПБ (по акредитацији 2019.). Након завршетка ових студија студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање: Мастер инжењер примењене математике.


Студијски програм мастер академских студија Математика у техници представља наставак студијских програма основних академских студија Математике, Електротехнике и рачунарства, Мехатронике, Машинства, Саобраћаја, Грађевинарства, Геодезије, Физике, Хемије.
Током школовања студент стиче способност да самостално врши експерименте, статистичку обраду резултата као и да формулише и донесе одговарајуће закључке. Свршени студенти Математике у техници стичу знања како да економично користе природне ресурсе Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја. Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним октужењем.


Докторске академске студије – Представљају могући наставак мастер академских студија. Трају укупно три године (6 семестара), по реализацији наставног плана којим се стиче додатних 180 ЕСПБ у које је укључена и израда Докторске дисертације. Након завршетка докторских академских студија стиче се укупно 480 ЕСПБ и звање Доктор наука – примењене математике (др).


Свршени студенти докторских академских студија математика у техници су компетентни да воде истраживања и да решавају реалне проблеме из праксе. Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења и предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су његове добре, а шта лоше стране.
Мастер инжењери примењене математике и доктори наука примењене математике су оспособљени да са стручњацима из различитих области технике сарађују у тимовима на решавању заједничких проблема. Компетентни су да решавају реалне проблеме из праксе. Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре а шта лоше стране одабраног решења..