О студијском програму


29.05.2014. - 13:03 

Машине и уређаји су неизоставан и важан део савременог света и овај програм намењен је онима који ће тај део света проширити и осавременити.

Све машине које користимо, а које су довеле до цивилизацијског нивоа и благодети које уживамо, неко је конструисао. Департман нуди модерну садашњу визију конструктерства која поред базних машинских дисциплина почива и на интердисциплинарном коришћењу знања из информатике, рачунарске технике, примењене електротехнике и електронике, али и системском прилазу проблемима и ниховом решавању, као што је то у високоразвијеним земљама.
Департман за механизацију и конструкционо машинство образује академске профиле кадрова за развој, пројектовање, конструисање, експлоатацију, одржавање и заштиту при раду машина и опреме из области транспортне технике и логистике, пољопривредне и прехрамбене технике, мотора и моторних возила.

Студије на Департману за механизацију и конструкционо машинство Факултета техничких наука у Новом Саду су подељене на три степена:

Први степен студија – основне академске студије, траје четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ, укључујући и дипломски рад. Завршетком студија стиче се звање: Дипломирани инжењер машинства.

Настава на основним студијама је груписана у три смера:

   Машинске конструкције, транспортни системи и логистика
   Пољопривредно и прехрамбено машинство
   Аутомобилско инжењерство

Други степен студија – мастер академске студије, траје једну годину (два семестра) и представља наставак основних академских студија, са обавезом стицања додатних 60 ЕСПБ, тако да завршетком другог степена студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање: Мастер инжењер машинства.
Настава на Мастер студијама је груписана у три смера:

   Машинске конструкције, транспортни системи и логистика
   Пољопривредно и прехрамбено машинство
   Аутомобилско инжењерство

са низом изборних предмета који студента припремају за директно укључивање у жељену грану привредне активности у земљи или иностранству.

Трећи степен студија – докторске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Докторске студије се изводе на студијском програму МАШИНСТВО у којем је заступљена област механизације и конструкционог машинства.

На програму механизација и конструкционо машинство студенти стичу савремена знања из општег машинства, уче да пројектују, конструишу, испитују и одржавају машине и постројења. Њима се нуде знања и савремена визија конструктерства заснованом на општем машинству, као и на интердисциплинарном коришћењу знања из информатике, рачунарске технике, примењене електротехнике и електронике.
Током прве и друге године студија стичу се општа теоријска знања потребна за успешно савладавање градива из области пројектовања и конструисања машина. У трећој години стичу се стручна и практична знања из пројектовања, конструисања, експлоатације и одржавања машина и опреме за област транспортне технике и логистике, пољопривредне и прехрамбене технике, мотора и моторних возила.
МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти се квалификују за рад у предузећима за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, развојним службама производних организација, приватним консултантским, прометним и производним предузећима:

•    индустрији
•    пољопривреди
•    јавним службама
•    услужним делатностима
•    малим и средњим предузећима
•    сопственом предузећу
•    истраживачким и развојним институтима
•    трговачким предузећима
•    представништвима
•    осигурању,

и могу се запошљавати на различитим пословима као:
•    руководилац развоја
•    истраживач
•    пројектант
•    конструктор, инспектор, експерт
•    инжењер за капитални развој
•    инжењер одржавања