Електротехника


12.12.2020. - 17:06 
Студијски програм мастер струковних студија Електротехнике, успостављен на Департману за енергетику, електронику и телекомуникације, настао је као одговор на актуелне потребе за професионално образовање у специфичним областима електротехнике и рачунарства.
Студенти који заврше студијски програм добијају диплому Струковног мастер инжењера електротехнике и рачунарства, при чему диплома садржи назив студијског програма Електротехнике, док додатак дипломи садржи и информације о посебним компетенцијама које је студент у току студирања стекао.

Студијски програм на мастер струковним студијама Електротехника траје 2 године односно 4 семестра и вреднује се са 120 ЕСПБ. У оквиру студијског програма постоје два изборна подручја - модула:
• Електроенергетика – Дистрибуирани ресурси и електрични системи у возилима,
• Информационо-комуникационе технологије.

Способности које студенти стичу завршетком модула Електроенергетика – Дистрибуирани ресурси и електрични системи у возилима, подељене су у неколико домена у складу са називом студијског модула. Компетенције које студенти стичу из области електроенергетике тичу се основних и специфичних знања у вези електроенергетике, али и компетенција у вези модерних решења дистрибуиране производње и њихове интеграције у електроенергетске системе. Компетенције у овој области се такође односе и на аспект пројектовања електроенергетских инсталација, како оних класичних, тако и специјалних. Специфичност који носи са собом овај модул тиче се оспособљавања студената за познавање, анализу, примену и критичко сагледавање модерних решења енергетске електронике, контролних система, те класичних и модерних  погонских машина примењених у  електричном систему у возилима.
Способности које студенти савладавањем модула Информационо-комуникационе технологијестичу јесу разумевање функционисања, администрирања, могућност анализе, решавање проблема и идентификације примене различитих савремених Информационо-комуникационих система. Стичу способност да усвајају знања за анализу и примену стручне литературе и стандарда у областиинформационо-комуникационихтехнологиј,а за самосталну израду и управљање пројектима и за писање и публиковање стручних радова. Студенти владају знањима која се односе на предузетништво у Информационо-комуникационимтехнологијама. Акценат се даје на критичком размишљању и  самосталном решавању проблема у пракси.

Додатне информације и питања:
Наставни план у pdf-у
• Студентска служба: +381 21 485 2420, jasnaandjelic@uns.ac.rs
• ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – ДИСТРИБУИРАНИ РЕСУРСИ И ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ У ВОЗИЛИМА: руководилац студијског програма ванр. проф. др Драган Милићевић, +381 63 102 8114, milicevd@uns.ac.rs
• ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: координатор мр Дејан Немец, +381 64 208 5858, denem@uns.ac.rs