Subject: Professional practice (06 - DZ00S)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:Engineering Management
InterdisciplinaryNo
ECTS3
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 01.10.2009..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru strukeza koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnihinženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranogpreduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.
Formira se za svakog kandidata posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručnapraksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručneprakse.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
Teaching staff not found!