проф. др Владимир Катић


Недостаје слика

др Владимир Катић

Редовни професор


Телефон021/485-4547
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 308
Канцеларија 203

Проф. Др Владимир Катић родјен је 1954. године у Новом Саду. Основну школу и гимназију “Јован Јовановић Змај” завршио је у Новом Саду.

Дипломирао је 1978. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, а магистрирао 1982. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију, под насловом “Методе анализе виших хармоника напона и струје исправљача управљаних импулсно ширинском модулацијом” одбранио је такође на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1992. године.

Радни однос засновао је 1978. године на Институту за енергетику и електронику Факултета техничких наука у Новом Саду, као асистент приправник у научном раду. Године 1992. изабран је за доцента, 1997. год. за ванредног професора, а 2002. за редовног професора Универзитета у Новом Саду за ужу научну област Енергетска електроника, машине и погони.

На факултету држи предавања на студијским програмима основних студија: Е1 – Енергетика, електроника и телекомуникације (Енергетска електроника 1 и Енергетска електроника 2), Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (Електротехника, околина и заштита), Саобраћаја (Електротехника и електричне машине), као и мастер студија Е1 – Енергетика, електроника и телекомуникације (Обновљиви и дистрибуирани извори електричне енергије и Квалитет елекртичне енергије). Такође, држи предавања на докторским студијама.

Основао је Лабораторију за енергетску електронику 1992. год. и уз помоћ сарадника опремио је циклусом од 10 комплексних лабораторијских учила и другом неопходном опремом. Такође, 2007. год. основао је и Лабораторију за обновљиве и дистрибуиране изворе електричне енергије и опремио је са хибридним системом, моделом соларне и ветроелектране. Са сарадницим је 2009. године покренуо Центар за обновљиве изворе и квалитет електричне енергије, који је 2011. год. пројектовао и изградио соларну, фотонапонску електрану „ФТН“, Нови Сад, снаге 10 kWp на крову ФТН-а.

Аутор је и коаутор монографија “Квалитет електричне енергије – виши хармоници” и „ФТН на путу ка европском образовном простору“, као и 14 уџбеника, помоћних уџбеника и скрипти, који се користе у настави.
Учествује или је био носилац или сарадник на 15 међународних пројеката финансираних из фондова ЕУ или регионалних институција, као и на 50 домаћих научних пројекат или студија финансираних од министарства, покрајинских секретаријата или других државних институција и привредних организација (ЕПС – Електровојводина Нови Сад, ЕПС Београд и др).

Учествовао је на бројним међународним и домаћим конференцијама и саветовањима. Аутор или коаутор је преко 550 научних радова, од којих је око половина публикација на међународном нивоу (међународне монографије, часописи, конференције и сл). Тренутно има 20 радова објављених у часописима у истакнутим међународним часописима са импакт фактором, односно са СЦИ листе. Цитиран је преко 400 пута.
Активан је члан Студијских комитета C4 и B4 CIGRE Србије, Извршног одбора CIRED-a Србије, председник друштва за Енергетску електронику, као и члан међународног удружења IEEE (USA). Председник заједничког огранка IEEE IAS/IES/PELS у Новом Саду.

На Факултету техничких наука сада је Продекан за финансије и развој (од 1998 год.), а био је шеф катедре за Енергетску електронику и претвараче (од 1992. до 2018. год.) и директор Института за енергетику и електронику (од 1993. до 1998. године).

Редовни професор
01.11.2002.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Линеарни заштитни кодови

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1978

Могућност примене заштитног кодовања за пренос информација високофреквентним везама по водовима високог напона

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1981

Методе анализе хармоника напона и струје трофазних исправљача управљаних импулсно-ширинском модулацијом

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1991

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAdžić E., Adžić M., Katić V., Marčetić D., Čelanović N.: Development of High-Reliability EV and HEV IM Propulsion Drive With Ultra-Low Latency HIL Environment, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2013, Vol. 9, No 2, pp. 630-639, ISSN 1551-3203
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиStanisavljevic A. and Katic V.A.: Magnitude of voltage sags prediction based on harmonic footprint for application in DG control system, IEEE Transactions on Industrial Electronics, USA, ISSN: 0278-0046, Early Access[Online]. Available: DOI: 10.1109/TIE.2018.2881934 (Nov.2018)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVekić M., Grabić S., Majstorović D., Čelanović I., Čelanović N., Katić V.: Ultra Low Latency HIL based Rapid Development of Complex Power Electronics Systems, IEEE Transaction on Power Electronics, 2012, ISSN 0885-8993
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKatić V., Stanisavljević A.: Smart Detection of Voltage Dips Using Voltage Harmonics Footprint, IEEE Transaction on Industry Applications, 2018, Vol.54, No.5, Sep./Oct. 2018, pp. 5331-5342
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGrabić S., Čelanović N., Katić V.: Permanent Magnet Synchronous Generator Cascade for Wind Turbine Application , IEEE Transaction on Power Electronics, 2008, Vol. 23, No 3, pp. 1136-1142, ISSN 0885-8993
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIvanović Z., Adžić E., Vekić M., Grabić S., Čelanović N., Katić V.: HIL Evaluation of Power Flow Control Strategies for Energy Storage Connected to Smart Grid Under Unbalanced Conditions, Available: 10.1109/TPEL.2012.2184772 , IEEE Transaction on Power Electronics, 2012, Vol. 27, ISSN 0885-8993
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMajstorović D., Čelanović I., Teslić N., Čelanović N., Katić V.: Ultra-Low Letency Hardware-in-the-Loop Platform for Rapid Validation of Power Electronics Designs, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2011, Vol. 58, No 10, pp. 4708-4716, ISSN 0278-0046, UDK: http://dx.doi.org/10.1109/TIE.2011.2112318
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMujović S., Katić V., Radović J.: Improved Analytical Expression for Calculating Total Harmonic Distortion of PC Clusters, Electric Power System Research, 2011, Vol. 81, No 7, pp. 1317-1324, ISSN 0378-7796, UDK: DOI:10.1016/j.epsr.2011.01.023
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPopadić B., Dumnić B., Milićević D., Katić V., Šljivac D.: Grid connected converter control during unbalanced grid conditions based on delay signal concellation, International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol.28, Issue 12, Dec.2018, ISSN 2050-7038, UDK: DOI: https://doi.org/10.1002/etep.2636
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSubotić I., Bado N., Levi E., Dumnić B., Milićević D., Katić V.: An Overview of Fast On-Board Integrated Battery Chargers for Electric Vehicles Based on Multiphase Machines and Power Electronics, Accepted On line DOI: 10.1049/iet-epa.2015.0292, IET Electric Power Applications, 2016, ISSN 1751-8660
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDušan Graovac, Vladimir Katić: “On-Line Control Of Current Source Type Active Rectifier Using Transfer Function Approach”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, USA, ISSN 0278-0046, Vol.48, No.3, June 2001, pp.526-535.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSlobodan Milovančev, Vladimir Vujičić, Vladimir Katić: "Improvements of On-Line Measurement in Distribution System Using a New Adding A/D Converter", IEEE Transaction on Power Delivery, USA, Vol.10, No.4, Oct.1995, pp.1750-1756.
(М23) Рад у међународном часописуMujović S., Đukanović S., Radulović V., Katić V.: Multy-parametar mathematical model for determination of PC cluster total harmonic distortion of input current, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2016, Vol. 35, No 1, pp. 305-325, ISSN 0332-1649
(М23) Рад у међународном часописуDumnić B., Milićević D., Popadić B., Katić V., Čorba Z.: Speed-sensorless control strategy for multi-phase induction generator in wind energy conversion systems, Thermal Science, 2016, pp. 1-15, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуMilićević D., Katić V., Dumnić B., Čorba Z., Marian G.: New Space Vector Scheme for VSI Supplied Dual Three-Phase Induction Machine, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2013, Vol. 13, No 1, pp. 59-64, ISSN 1582-7445, UDK: DOI 10.4316/aece.2013.01010
(М23) Рад у међународном часописуMujović S., Đukonović S., Radulović V., Katić V., Rašović M.: Least Squares Modeling of Voltage Harmonic Distortion Due to PC Cluster Operation, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2013, Vol. 13, No 4, pp. 133-138, ISSN 1582–7445
(М23) Рад у међународном часописуStrugar V., Katić V., Milanović J.: Generic Model of Coastal Distribution Network for Power System Harmonics Studies, Przeglad Elektrotechniczny, 2013, Vol. 89, No 1a, pp. 149-155, ISSN 0033-2097, UDK: nline]. Available: http://pe.org.pl/articles/2013/1a/40.pdf
(М23) Рад у међународном часописуDumnić B., Katić V., Vasić V., Milićević D., Delimar M.: An Improved MRAS Based Sensorless Vector Control Method for Wind Power Generator, Journal of Applied Research and Technology, 2012, Vol. 10, No 5, pp. 687-697, ISSN 1665-6423
(М23) Рад у међународном часописуKatić V., Dumnić B., Katić N., Milićević D., Grabić S., Čorba Z., Marian G., Marian G.: Potentials and Market Prospective of Wind Energy in Vojvodina, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No S, pp. 141-157, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуČorba Z., Katić V., Dumnić B., Milićević D.: In-Grid Solar-to-Electrical Energy Conversion Systems Modeling and Testing, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No S, pp. 159-171, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуAdžić E., Ivanović Z., Adžić M., Katić V.: Optimum Fuzzy Logic Control of Induction Generator in Wind Turbine Application, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2009, Vol. 6, No 1, pp. 131-149, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуKatić V., Mujović S., Radulović V., Radulović J.: The Impact of the Load Side Parameters on PC Cluster’s Harmonics Emission, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2011, Vol. 11, No 1, pp. 103-110, ISSN 1582-7445, UDK: DOI 10.4316/AECE.2011.01017
(М23) Рад у међународном часописуKnežević J., Katić V.: Hybrid Method for On-line Harmonic Analysis, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2011, Vol. 11, No 3, pp. 29-34, ISSN 1582-7445, UDK: http://dx.doi.org/10.4316/AECE.2011.03005
(М23) Рад у међународном часописуMujovic S., Katić V., Radovic J.: Power quality-based classification and modelling of small loads and generators, International Journal of Electrical Engineering Education, 2010, Vol. 47, No 3, pp. 229-247, ISSN 0020-7209
(М23) Рад у међународном часописуCorba Z., Katic V.A., Popadic B. and Milicevic D.: New string reconfiguration technique for residential PV system generation enhancement, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445, Vol. 16, No.1, Feb. 2016, pp.19-26
(М23) Рад у међународном часописуJ.Shikoski, V.Katic, ”New Infratechnology in the Deregulated Power Sector”, Elektrik – Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Science,? Tubitac, Ankara, Turkey, ISSN 1300-0632, Vol.11, No.2, 2003, pp.131-141.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKatić V.: Grid Integration of Renewable Energy Conversion Systems, 3. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE, Novi Sad, 28-30 April, 2009, pp. 29-48, ISBN 978-86-7892-161-2
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVladimir Katić, Dušan Graovac, Jovan Knežević: ”Overview of the Methods for Calculation of AC/DC Converter Harmonics”, Invited Paper, IC-SPETO, Gliwice-Ustron (Poland), May 2002, pp.9(a-f)-10.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаVladimir Katić, Dušan Graovac: "Power Quality Research Results At University Of Novi Sad – Part I: Study, Measurement And Discussion", Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi - Electrotehnică, Energetică, Electronică, Iasi, Romania, Tomul XLV (IL), Fasc.5C, 1999, pp.68-80, ISSN 0258-9109
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаD.Graovac, V.Katić, A.Rufer, J.Knežević: “DSP Based Control of Universal Power Quality Conditioning System”, Elektronika/Electronics, Banja Luka, BIH - Republic of Srpska, YU ISSN 1450-5843, Vol.5, No.1-2, December 2001, pp.35-38.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаVladimir Katić: ”Modern Power Electronics Technologies for Wind Power Plants”, Invited Paper, Electronics/Elektronika, Banja Luka (BIH-R.Srpska), Vol.10, No.2, Dec.2006, YU ISSN 1450-5843, pp.3-9.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаVladimir Katić: ”Modern Power Electronics Technologies for Wind Power Plants”, Invited Paper, Electronics/Elektronika, Banja Luka (BIH-R.Srpska), Vol.10, No.2, Dec.2006, YU ISSN 1450-5843, pp.3-9.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDušan Graovac, Vladimir Katić, Alfred Rufer: “Power Quality Compensation Using Universal Power Quality Conditioning System”, IEEE Power Engineering Review, USA, Vol.20, No.12, Dec.2000, pp.58-60.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаV.Katić: “Methods of Power Distribution Network Harmonics Reduction”, Elektronika/Electronics, Banja Luka, BIH - Republic of Srpska, YU ISSN 1450-5843, Vol.6, No.2, December 2002, pp.42-49.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаVladimir Katić, Dušan Graovac: “Power Quality and Industrial Loads”, The ANNALS of the “Stefan cel Mare” University of Suceava – Electrical section, Romania, Vol.7, No.13, 2000, pp.9-15.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаShikoski J., Najdenoski K., Katić V.: Power Transformer Derating and Comparison with IEEE C57.110 , International Journal of Power and Energy Systems, 2004, pp. 1-7, ISSN 0226-1472
(М53) Рад у научном часописуVladimir Katić, Dušan Graovac: "Modeling of AC/DC Converters in Modern Drives", Journal of Electrotechnics and Mathematics, Yugoslavia, Vol.5, No.1, 2000, pp.59-80., YU ISSN 0354-9399./
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниВладимир Катић, Стеван Грабић: “Могућности примене енергетских електронских претварача за обновљиве изворе електричне енергије“, 50. конференција ЕТРАН, Уводни рад на Секцији ЕЕ, Београд, 6.-9. Јун 2006, Едитори: В.Литовски, Б.Рељин, Б.Ковачевић, В.Катић, ИСБН 86-80509-58-2, Свеска 1, пп.330-335.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниВладимир Катић: "Светски стандарди и квалитет електричне енергије у Србији", XЛВ конференција ЕТРАН, Уводни рад, Буковичка Бања - Аранђеловац, Јун 2001, пп.43-52.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниVladimir Katić, Dragan Milićević, Stevan Grabić: ”FACTS devices application for power quality improvement”, 2nd Regional Conference on Electricity Distribution i V Jugoslovensko savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, JUKO CIRED, Zlatibor, Oct.2006, R.2.14, ISBN 86-83171-13-2, CD-ROM.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметВладимир Катић: "Енергетска електроника - Збирка решених задатака", Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, Едиција Универзитетски уџбеник, Број 66, Нови Сад, 1998, тираж 500 примерака, страна 430, Помоћни уџбеник, ISBN 86-499-0017-8.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметВладимир Катић, Дарко Марчетић, Душан Граовац: "Енергетска електроника – Практикум лабораторијских вежби", Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, Едиција Универзитетски уџбеник, Број 124, Нови Сад, 2000, тираж 300 примерака, страна 85, Помоћни уџбеник, ISBN 86-499-0081-X.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметВладимир Катић, Владо Поробић, Дарко Марчетић: “Примена микропроцесора у енергетици – Практикум лабораторијских вежби“, Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, Едиција: Техничке науке - Уџбеници, Број 149, Нови Сад, Дец. 2006, тираж 300 примерака, страна 122, Помоћни уџбеник, ИСБН 86-7892-013-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladimir Katić, Boris Dumnić, Saša Mujović, Jadranka Radović: “Effects of Low Power Electronics & Computer Equipment on Power Quality at Distribution Grid – Measurements and Forecast”, IEEE - International Conference on Industrial Technology – ICIT’04, Hammamet (Tunis), IEEE Digital Object Identifier 10.1109/ICIT.2004.1490140, December 8-10, 2004, Vol. 2, pp. 585- 589.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladimir Katic: “Research of Electric Power Quality at University of Novi Sad”, PSU-UNS International Conference “Energy and the Environment”, Hat Yai, Songkhla (Thailand), Dec.2003, ISBN 974-644-540-5, pp.139-146.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladimir Katić, D.Raca, M.Hajder: ”An Analysis of Voltage Sags Ride-Through Methods for Modern AC Drives”, 10th Int. Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2002, Cavtat-Dubrovnik (Croatia), Sep.2002, CD-ROM ISBN 953-184-047-4.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВладимир Катић, Амир Токић, Татјана Коњић: "Квалитет електричне енергије", TEMPUS-CEFES, Факултет техничких наука и Факултет електротехнике, Нови Сад-Тузла, 2007, скрипта.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметВладимир Катић: „Управљање енергетским претварачима“, Факултет техничких наука – WUS, Нови Сад, 2006, тираж 20 примерака, стр.175, Скрипта.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDušan Graovac, Vladimir Katić, Alfred Rufer: "Power Quality Problems Compensation with Universal Power Quality Conditioning System", IEEE Transaction on Power Delivery, USA, ISSN 0885-8977, Vol.22, No.2, April 2007, pp.968-976.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVladimir Katić, Jovan Knežević, Dušan Graovac: "Application-Oriented Comparison of the Methods for AC/DC Converter Harmonics Analysis", IEEE Transaction on Industrial Electronics, USA, ISSN 0278-0046, Vol.50, No.6, December 2003, pp.1100-1108.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVladimir Katić, Dušan Graovac: “A Method for PWM Rectifier Line Side Filter Optimization in Transient and Steady States”, IEEE Transaction on Power Electronics, USA, ISSN 0885-8993, Vol.17, No.3, May 2002, pp.342-352.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Владимир Катић: "Квалитет електричне енергије – виши хармоници", Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, Едиција Техничке науке - Монографије, Бр. 6, Нови Сад, 2002., ISBN 86-80249-57-2.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВладимир Катић: “Истраживање виших хармоника у дистрибутивној мрежи – кратак преглед и искуства”, Електропривреда, Год.54, Број 3, Јул-Сеп.2001, пп.72-79.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВладимир Катић, Љубомир Герић, Радиша Јевремовић: "Квалитет електричне енергије у индустријским погонима", Електропривреда, Год.50, Број 2, Апр./Јун 1997, пп.88-93.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду30.10.2002.
Ванредни професорЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука29.12.1997.
ДоцентЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука15.12.1992.