Subject: Specialised Thesis (11 - SSPRA)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:
InterdisciplinaryNo
ECTS5
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 01.10.2011..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru ovog dela specijalističkog rada student izučava problem, njegovu strukturu i složenosti na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i inženjerskom praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih područja koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabranog područja i proučavanju različitih metoda i radova koji se odnose na sličnu problematiku. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različitih oblasti kod stuedenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu inženjera u izabranom području, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretnog specijalističkog rada, njegovom složenošću i strukturom. Student proučava stručnu literaturu, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom specijalističkog rada. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja iz teme rada,organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, pisanje i/ili saopštavanje radana konferenciji iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema specijalističkog rada.
Mentor specijalističkog rada sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom specijalističkog rada, koristeći literaturu predloženu od mentora. Tokom izrade specijalističkog rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog specijalističkog rada. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom specijalističkog rada.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
Education specialist thesis defenceNoYes50.00
Writing the education specialist thesis with theoretic basisNoYes50.00
Teaching staff not found!