О студијском програму


30.05.2014. - 10:02 
Студијски програм специјалистичких академских студија "Енергетска ефикасност у зградарству" је први студијски програм, који је из ове актуелне области, покренут у Србији. Ове студије практично омогућавају наставак школовања инжењерима који су претходно завршили мастер академске студије из области техничких струка, а првенствено из области грађевинарства и архитектуре.

Побољшање енергетске ефикасности постојећих грађевинских објеката, као и пројектовање енергетски ефикасних нових објеката, су међу водећим приоритетима савременог друштва. Основни циљеви стратегије енергетске ефикасности су смањење потрошње енергије за загревање и хлађење објеката, очување необновљивих извора енергије и смањење емисије угљен диоксида. Ови циљеви се првенствено могу остварити правилним пројектовањем објеката и избором одговарајућих материјала за изградњу, узимајући у обзир локалне климатске услове, као и коришћење обновљивих извора енергије.

Стога енергетску ефикасност у зградарству у образовном смислу треба посматрати као студијски програм, који је настао као одговор на указане потребе из праксе. Овај програм треба да омогући студентима да додатно конкретизују своја знања која се базирају на разумевању основних принципа енергетске ефикасности из различитих области технике, овладају допунским стручним знањима за реализацију енергетски ефикасних грађевинских објеката, стекну способност интеграције знања која у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у истраживачки рад.

У наставни план су уграђени основни принципи и оквири сходно европском образовном простору, односно конципиран је тако да прати савремене тенденције у области енергетске ефикасности у зградарству.

Циљ студијског програма је да се образују стручњаци који поседују довољно продубљеног знања из енергетске ефикасности грађевинских објеката, а примењено на области одрживе архитектуре и грађевинарства, побољшања термотехничких перформанси зграда, увођење обновљивих извора енергије за загревање и хлађење зграда и аутоматизације техничких система у грађевинским објектима.

Завршетком ових студија студенти добијају звање "Специјалиста за енергетску ефикасност у зградарству" што им омогућава да анализирају све параметре енергетске ефикасности у зградарству, да пројектују енергетски ефикасне зграде и да организују и управљају процесом изградње таквих објеката. Спектар могућег ангажовања стручњака из ове области је широк и постоји изузетно велика потражња овог профила на тржишту рада, поготово након доношења Правилниа о енергетској ефикасности зграда у септембру 2012 године.